Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δραστηριότητες

1.Τυποποίηση

Η Τυποποίηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούνται τα Πρότυπα. Πρότυπα εκπονούνται για δραστηριότητες, διεργασίες και προϊόντα. Τα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. βιομηχανικά προϊόντα), άυλα (π.χ υπηρεσίες, λογισμικό) ή συνδυασμός αυτών.

Στην Ελλάδα, ο μοναδικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση των Ελληνικών Προτύπων είναι ο ΕΛΟΤ. Η εκπόνηση των Προτύπων γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ στις οποίες εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, επιδιώκοντας την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στον ΕΛΟΤ λειτουργούν περισσότερες από 190 Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, έχοντας ως μέλη τους πλέον των 1100 διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων.

Η ένταξη και ενεργός συμμετοχή του ΕΛΟΤ στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες Τυποποίησης και τους Οργανισμούς που τις διαχειρίζονται (ISO & IEC για τη Διεθνή Τυποποίηση, CEN, CENELEC, ETSI, για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση) προσδίδουν στα Ελληνικά Πρότυπα το απαραίτητο διεθνές κύρος και αναγνώριση. Επιπλέον, με τη συμμετοχή του ΕΛΟΤ στους Οργανισμούς αυτούς, παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης και στήριξης των ελληνικών θέσεων, ενώ μέσω της υιοθέτησης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων ως Ελληνικών, επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμβατότητα και μεταφέρεται πολύτιμη τεχνογνωσία.

2. Πληροφόρηση-Εκπαίδευση

Ο ΕΛΟΤ παρέχει πληροφόρηση είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του, για θέματα Τυποποίησης.

Ο ΕΛΟΤ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, η θεματολογία των οποίων σχετίζεται με την Τυποποίηση, την Ποιότητα και συναφή με αυτές αντικείμενα.

Σκοπός Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
και θεσμικό πλαίσιο

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, αναγνωρισμένο μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO/IEC/CEN/CENELEC) και με αποκλειστική αρμοδιότητα την ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση της τυποποίησης, την εκπόνηση, υιοθέτηση και διάθεση ελληνικών προτύπων και κάθε μορφής τυποποιητικών εγγράφων στην Ελλάδα.

Η έκδοση ελληνικών προτύπων, προδιαγραφών και άλλων τυποποιητικών εγγράφων αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του οφέλους για το οικονομικο-κοινωνικό σύστημα στη χώρα. Ειδικότερα, αποσκοπεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας με παράλληλη προστασία των δημοσίων κοινωνικών αγαθών όπως επιβάλλει ο κοινός ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός μας.

Η τυποποίηση αφορά κάθε αντικείμενο κοινού οικονομικού ή άλλου ενδιαφέροντος όπως προϊόντα, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, δραστηριότητες, διεργασίες, συστήματα, υλικά, πρόσωπα, φορείς και εν γένει κάθε πόρο στην αλυσίδα προσθήκης αξίας.

Ο ΕΛΟΤ δημιουργήθηκε ως εθνικός φορέας τυποποίησης στην Ελλάδα το 1976 με το Ν. 372 και σήμερα λειτουργεί ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 231/Α/23-01-2013), στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ αρ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης.

Υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΟΤ

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΟΤ ως Οργανισμός Τυποποίησης είναι:

α) η εκπόνηση Εθνικών Προτύπων και Προδιαγραφών μέσω των συναινετικών μηχανισμών Τυποποίησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διασφάλιση δημοσίων αγαθών,

β) η εκπροσώπηση των ελληνικών συμφερόντων στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης,

γ) η διάθεση Ελληνικών, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Προτύπων άλλων χωρών, ενδεικτικά ISO, IEC, DIN, BSI, IEEE, ASTM, AWWA και

δ) η διάδοση της εφαρμογής των προτύπων μέσω

  • δ1) της τεχνικής πληροφόρησης των οργανισμών και των στελεχών τους σε θέματα προτύπων, σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και τεχνογνωσίας και τεχνολογιών σχετικών με το γνωστικό πεδίο των προτύπων,
  • δ2) της εκπαίδευσης και κατάρτισης και
  • δ3) της έρευνας σε θέματα Τυποποίησης