Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πρότυπα σε Δημόσια Κρίση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τα σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων.

Σχέδια ευρωπαϊκών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση δημοσιεύονται στον χώρο των Ανακοινώσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.
Για να ληφθούν υπόψη, οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία ψήφισης (αναγράφεται στις λεπτομέρειες κάθε σχεδίου ευρωπαϊκού τυποποιητικού κειμένου) συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής που παρατίθεται στην Ανακοίνωση.
Τα αναφερόμενα Σχέδια διατίθενται μετά από αίτησή σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΣΥΠ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Τηλ.: +30 210 2120121
email: dtenq [at] elot [dot] gr