Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Κανονισμοί Επιτροπών – Προτύπων

Η Τυποποίηση διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και ακολουθεί διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση των εν λόγω αρχών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 θεσπίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, των εθνικών φορέων τυποποίησης, των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Σε εθνικό επίπεδο η λειτουργία της τυποποίησης ρυθμίζεται από τον «Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» και από τον «Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης».

Συγκεκριμένα,

  • ο Κανονισμός Επιτροπών ρυθµίζει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των τεχνικών οργάνων που χρησιµοποιεί ο ΕΛΟΤ για την δηµιουργία των Ελληνικών Προτύπων και την εν γένει επίτευξη των στόχων της Τυποποίησης, ενώ
  • ο Κανονισµός Προτύπων καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΟΤ κατά
    α. τη σύνταξη και έκδοση αµιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών,
    β. την εκπόνηση και υιοθέτηση, ως ελληνικών, ευρωπαϊκών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (CEN, CENELEC, ETSI), και
    γ. την εκπόνηση διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (ISO, IEC) και την ενδεχόµενη υιοθέτησή τους ως ελληνικών.

Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες τυποποίησης (μέλη τεχνικών οργάνων τυποποίησης, εμπειρογνώμονες, κ.λπ.), δεσμεύονται για την τήρηση  του «Κώδικα Δεοντολογίας μελών των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης (ΤΟΤ) και εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε τυποποιητικά έργα» όπου καλύπτονται θέματα συμμετοχής σε συνεδριάσεις τεχνικών οργάνων τυποποίησης, αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.λπ.