Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συμμετοχή ΕΛΟΤ στην ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση

Για τη λειτουργία της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι παρακάτω Οργανισμοί Τυποποίησης:

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης-CEN
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης-CENELEC
  • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων –ETSI
  • Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης-ISO
  • Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή-IEC

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι μέλος σε όλους αυτούς τους οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητές τους.
Συγκεκριμένα:

  • Στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN/BT) εκπροσωπείται από τον Φραγκούλη Δ. Κρόκο, Διευθυντή Τυποποίησης (fkrokos [at] elot [dot] gr).
  • Στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC/BT) εκπροσωπείται από τον Αλέξανδρο Ψυρρή, Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Τυποποίησης (apsyrris [at] elot [dot] gr) και τον Δημήτρη Ιατρού, στέλεχος Τμήματος Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (diatrou [at] elot [dot] gr).
  • Στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) εκπροσωπείται από τον Αλέξανδρο Ψυρρή, Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Τυποποίησης (apsyrris [at] elot [dot] gr).

Επίσης ο  ΕΛΟΤ έχει:

Τη γραμματεία της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης CEN/TC 312 Thermal solar systems and components

καθώς και το συντονισμό

της CENELEC 81X/WG2 Lightning protection components και της IEC TC81/MT14

Η εκπροσώπηση του ΕΛΟΤ και η συμμετοχή εκπροσώπων στις συνεδριάσεις ευρωπαϊκών ή/και διεθνών τεχνικών οργάνων τυποποίησης γίνεται βάσει σχετικής απόφασης της αντίστοιχης Τεχνικής Επιτροπής.

Οι εθνικές θέσεις που θα υποστηρίξει ο εκπρόσωπος στις συνεδριάσεις ευρωπαϊκών ή/και διεθνών τεχνικών οργάνων τυποποίησης, είναι αυτές που αποφασίζονται από την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή.

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, αιτήματα εκπροσωπήσεων ρυθμίζονται από τα τμήματα Τυποποίησης.

Για τον ορισμό εμπειρογνώμονα, που δεν είναι μέλος εθνικού ΤΟΤ, σε ομάδες εργασίας ευρωπαϊκών / διεθνών επιτροπών τυποποίησης, προηγείται έγγραφη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων ορισμού του.

Διαδικασία εκπόνησης ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων

Η διαδικασία εκπόνησης ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα), ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Εφόσον αποφασισθεί αρμοδίως η εκπόνηση ενός νέου τυποποιητικού εγγράφου, το έργο αυτό ανατίθεται σε υφιστάμενη Τεχνική Επιτροπή ή εφόσον δεν υπάρχει, συστήνεται νέα. Σε ευρωπαϊκό (CEN, CENELEC,ETSI) και διεθνές (ISO, IEC) επίπεδο οι οργανισμοί τυποποίησης χρησιμοποιούν Τεχνικές Επιτροπές για το συντονισμό ή/και την εκπόνηση των προτύπων και λοιπών τυποποιητικών εγγράφων.

Μέλη των ευρωπαϊκών και διεθνών Τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας είναι οι εκπρόσωποι των εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης, δηλαδή από την Ελλάδα εκπρόσωποι είναι οι εκπρόσωποι του ΕΛΟΤ. Υπάρχει άμεση συμμετοχή των εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης, επομένως και του ΕΛΟΤ, στην εκπόνηση των ευρωπαϊκών και διεθνών Προτύπων, και σε όλη γενικά τη λειτουργία των αντίστοιχων Τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.

Η διαδικασία εκπόνησης περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός αρχικού σχεδίου προτύπου, την υποβολή του σχεδίου προτύπου σε Δημόσια Κρίση, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό οι φορείς-μέλη (π.χ. ΕΛΟΤ) των CEN, CENELEC,ETSI, ISO και IEC έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στους οργανισμούς αυτούς τα σχόλια και παρατηρήσεις. Τα σχόλια αυτά, στη συνέχεια, εξετάζονται από την αρμόδια ευρωπαϊκή ή διεθνή Τεχνική Επιτροπή και το προκύπτον τελικό κείμενο υποβάλλεται σε επίσημη ψηφοφορία, κατά την οποία οι φορείς-μέλη (π.χ. ΕΛΟΤ) διατυπώνουν τη συναίνεση ή την αντίρρησή τους στην τελική έκδοση του προτύπου.

Η υιοθέτηση των διεθνών τυποποιητικών εγγράφων από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης (άρα και από τον ΕΛΟΤ) είναι προαιρετική, ενώ η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων είναι υποχρεωτική, και μάλιστα εντός τακτού χρονικού διαστήματος.

Σε ευρωπαϊκό (CEN, CENELEC,ETSI) και διεθνές (ISO, IEC) επίπεδο και σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες, εξετάζεται περιοδικά η αναγκαιότητα τροποποίησης, βελτίωσης ή απόσυρσης ενός τυποποιητικού εγγράφου.

Τεχνικές Επιτροπές των ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων τυποποίησης:

CEN TCs
CENELEC TCs
ETSI TCs
ISO TCs
IEC TCs