Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Συνδρομητές ΕΛΟΤ

Συνδρομητές του ΕΛΟΤ μπορούν να γίνουν:

  1. Κρατικοί φορείς και νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα ανεξαρτήτου νομικού καθεστώτος
  2. Επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές οντότητες (συμπεριλαμβάνονται όλες οι νομικές μορφές αυτών)
  3. Εργοδοτικές Ενώσεις και Αυτοτελείς ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  4. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς και Οργανισμοί, Ινστιτούτα
  5. Φορείς Πιστοποίησης, Φορείς Ελέγχου, Φορείς Δοκιμών
  6. Φυσικά πρόσωπα

Για να αποκτηθεί η ως άνω ιδιότητα απαιτείται η υποβολή αίτησης (υπόδειγμα αυτής υπάρχει συνημμένο) του ενδιαφερομένου στην οποία καθορίζεται η αιτούμενη κατηγορία συνδρομητή. Η ένταξη του στον κατάλογο ακολουθεί τη σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΣΥΠ (ΑΛΜ ΕΛΟΤ ) αφού ο ενδιαφερόμενος έχει καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον ΕΛΟΤ.

Οι Συνδρομητές του ΕΛΟΤ απολαμβάνουν συγκεκριμένων προνομίων όπως είναι, οι εκπτώσεις σε προμήθειες Προτύπων και υπηρεσιών του ΕΛΟΤ, η εκπροσώπηση σε συνέδρια και η συμμετοχή σε αποστολές του ΕΛΟΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους συνδρομητές μας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα +30 210 2120 207-210 ή στο email sales [at] elot [dot] gr.