Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Νομικό Πλαίσιο

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από το Κράτος και εποπτευόμενο από τον Υπουργό Βιομηχανίας.

Με τον Ν. 4109/2013, ο ΕΛΟΤ, μετασχηματίστηκε και εντάχθηκε ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα στο ιδρυθέν νομικό πρόσωπο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Στο ΕΣΥΠ εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» και ο «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».

ΙΔΡΥΣΗ ΕΣΥΠ

Άρθρο 6 του ν. 4109/2013, (ΦΕΚ Α 16/23-01-2013), ως τροποποιηθέν ισχύει με το άρθρο 46 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120/29-05-2013), το άρθρο 15 του 4242/2014 (ΦΕΚ Α’ 50/2014), τα άρθρα 1-10 του ν 4468/2017 (ΦΕΚ Α 61/28-04-2017) και το άρθρο 32 ν. 4712/2020 (ΦΕΚ A 146/29-07-2020).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 114027/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 5065/Β/02-11-2021).

Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.051/10341/487 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2547/Β/24-09-2014).

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

α) «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ), ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 372/76 (ΦΕΚ Α’ 166), οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν, και

Κανονισμοί Επιτροπών και Προτύπων

Σε εθνικό επίπεδο, η λειτουργία της Τυποποίησης ρυθμίζεται από τους ακόλουθους δύο Κανονισμούς

  1. Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, ο οποίος καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) κατά τη σύνταξη και έκδοση αμιγώς ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών καθώς και κατά την εκπόνηση και υιοθέτηση, ως ελληνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προτύπων και τυποποιητικών εγγράφων (υπ.αριθμ 69-03/2003-11-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΟΤ Α.Ε), και
  2. Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, ο οποίος ρυθμίζει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των τεχνικών οργάνων που χρησιμοποιεί ο ΕΛΟΤ για την δημιουργία των Ελληνικών Προτύπων και την εν γένει επίτευξη των στόχων της Τυποποίησης (υπ.αριθμ 464/2005-10-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΟΤ Α.Ε).

Κέντρο Πληροφόρησης ΠΔ 81-2018

Π.Δ. 81/2018 (ΦΕΚ151/Α/21-8-2018) “Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)»

β) το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (ΕΙΜ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 1 ν. 2231/1994 (ΦΕΚ Α΄139) κι εξακολουθεί να έχει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται με τις ιδρυτικές διατάξεις και

Άρθρο 41 του ν 4155/2013 όπως ισχύει για τον Εθνικό Χρόνο

ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΣΥΠ

Δημόσιος τομέας Ν 3429/2005 όπως ισχύει

Απογραφή (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) και Σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) Ν 3845/2010 όπως ισχύει

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Ελληνική Στατιστική Αρχή Άρθρο 50 του ν 3943/2011 όπως ισχύει

Επιλογή Διοικήσεων Δημοσίου τομέα Ν 4735/2020 όπως ισχύει

Προσλήψεις-Στελέχωση: Ν 2190/1994 περί προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ όπως ισχύει και Ν 4590/2019 και 4622/2019 Περί προγραμματισμού προσλήψεων στον Δημόσιο τομέα όπως ισχύουν και Ν 4440/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας-Ψηφιακού Οργανογράμματος όπως ισχύει

Μισθολόγιο Ν 4336/2015, άρθρο 2, παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ9 Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας όπως ισχύει και Ν 4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου όπως ισχύει

Προμήθειες Δημοσίου: Ν 4412/2016 περί Δημοσίων συμβάσεων, έργων και προμηθειών όπως ισχύει