Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

3η Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίων κειμένων της 2ης γενιάς των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

04/11/2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), υπό την εντολή τυποποίησης (Mandate) M/515, έχει ξεκινήσει μέσω της τεχνικής επιτροπής CEN/TC 250 την αναθεώρηση των κειμένων και την εκπόνηση των προτύπων της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων. Τα νέα πρότυπα στοχεύουν στη μείωση του πλήθους των παραμέτρων σχεδιασμού για τις οποίες θα επιτρέπεται εθνική ειπλογή και στη φιλικότητα προς τον χρήστη, καλύπτουν δε νέες τεχνολογίες και υλικά όπως δομικά υλοστάσια, μεμβρανικές κατασκευές, ινοπλισμένα πολυμερή κ.α. εστιάζοντας σε ανάγκες της αγοράς και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κειμένων των Ευρωκωδίκων (EN 1990 – EN 1999).
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών προτύπων, η CEN/TC 250 θέτει σταδιακά τα σχέδια των αναθεωρημένων κειμένων των Ευρωκωδίκων σε σχολιασμό προβλέποντας δύο περιόδους δημόσιας κρίσης ετησίως, εντός του 2ου και τελευταίου τριμήνου κάθε έτους.
Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των ακόλουθων σχεδίων Ευρωκωδίκων:
• το δεύτερο τμήμα του prEN 1990 Eurocode – Basis of structural and geotechnical design, το οποίο περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:
o  Annex A.2 application for bridges
o  Annex G basis of design for bearings
o Annex H verifications concerning vibration of footbridges due to pedestrian traffic
τα οποία θα αποτελέσουν σε ενιαίο κείμενο με το πρώτο τμήμα, τον Ευρωκώδικα των βασικών αρχών σχεδιασμού για το σύνολο των Ευρωκωδίκων της δεύτερης γενιάς

• prEN 1991-1-2 Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-1-2 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-2: Γενικές δράσεις – Δράσεις σε δομήματα λόγω πυρκαγιάς
• prEN 1991-2 Eurocode 1 – Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-2 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες
• prEN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules – Rules for buildings, bridges and civil engineering structures, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τα ακόλουθα ισχύοντα μέρη του Ευρωκώδικα 2:
o ΕΛΟΤ EN 1992-1-1 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια,
o ΕΛΟΤ EN 1992-2 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες, και
o ΕΛΟΤ EN 1992-3 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές
• prEN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1992-1-2 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-2 : Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά
• prEN 1996-3 Eurocode 6 – Design of Masonry structures – Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1996-3 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία – Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και αιτιολογημένες προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.
Τα σχόλια αυτά θα διαβιβασθούν προς εξέταση από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελληνικές θέσεις που θα υποβληθούν στην CEN.
Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.
Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι την 10/12/2021, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.

Τα κείμενα των αναφερόμενων Σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται από τη βιβλιοθήκη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:

Βιβλιοθήκη Αθηνών
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120210
Τ/Ο: 210 2120131
 
Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διασταύρωση Οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)
Τηλ.: 2310 569 978, 989
Τ/Ο: 2310 569 996
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Διεύθυνση Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot.gr