Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

4η Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίων κειμένων της 2ης γενιάς των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), υπό την εντολή τυποποίησης (Mandate) M/515, έχει ξεκινήσει μέσω της τεχνικής επιτροπής CEN/TC 250 την αναθεώρηση των κειμένων και την εκπόνηση των προτύπων της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων. Τα νέα πρότυπα στοχεύουν στη μείωση του πλήθους των παραμέτρων σχεδιασμού για τις οποίες θα επιτρέπεται εθνική ειπλογή και στη φιλικότητα προς τον χρήστη, καλύπτουν δε νέες τεχνολογίες και υλικά όπως δομικά υλοστάσια, μεμβρανικές κατασκευές, ινοπλισμένα πολυμερή κ.α. εστιάζοντας σε ανάγκες της αγοράς και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κειμένων των Ευρωκωδίκων (EN 1990 – EN 1999).

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών προτύπων, η CEN/TC 250 θέτει σταδιακά τα σχέδια των αναθεωρημένων κειμένων των Ευρωκωδίκων σε σχολιασμό προβλέποντας δύο περιόδους δημόσιας κρίσης ετησίως, εντός του 2ου και τελευταίου τριμήνου κάθε έτους.

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των ακόλουθων σχεδίων Ευρωκωδίκων:

  • prEN 1993-1-2 Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-2 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά
  • prEN 1993-1-3 Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-3 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης
  • pprEN 1993-1-5 Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-5 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-5: Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα
  • prEN 1993-1-13 Eurocode 3 Design of steel structures Part 1-13 Rules for beams with large web openings, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει νέο γενικό μέρος του Ευρωκώδικα 3 σχετικά με μεταλλικές δοκούς με μεγάλα διάκενα κορμού

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και αιτιολογημένες προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Τα σχόλια αυτά θα διαβιβασθούν προς εξέταση από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελληνικές θέσεις που θα υποβληθούν στην CEN.

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 30/05/2022, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.

Τα κείμενα των αναφερόμενων Σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται για ανάγνωση στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ευρωκώδικας

Σύνδεσμος

prEN 1993-1-2

Σχέδιο προτύπου

prEN 1993-1-3

Σχέδιο προτύπου

prEN 1993-1-5

Σχέδιο προτύπου

prEN 1993-1-13

Σχέδιο προτύπου

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Διεύθυνση Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 110
Τ/Ο: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot [dot] gr