Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

6η Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίων κειμένων της 2ης γενιάς των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

eikon

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), υπό την εντολή τυποποίησης (Mandate) M/515, έχει ξεκινήσει μέσω της τεχνικής επιτροπής CEN/TC 250 την αναθεώρηση των κειμένων και την εκπόνηση των προτύπων της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων. Τα νέα πρότυπα στοχεύουν στη μείωση του πλήθους των παραμέτρων σχεδιασμού για τις οποίες θα επιτρέπεται εθνική ειπλογή και στη φιλικότητα προς τον χρήστη, καλύπτουν δε νέες τεχνολογίες και υλικά όπως δομικά υλοστάσια, μεμβρανικές κατασκευές, ινοπλισμένα πολυμερή κ.α. εστιάζοντας σε ανάγκες της αγοράς και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κειμένων των Ευρωκωδίκων (EN 1990 – EN 1999).

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών προτύπων, η CEN/TC 250 θέτει σταδιακά τα σχέδια των αναθεωρημένων κειμένων των Ευρωκωδίκων σε σχολιασμό προβλέποντας δύο περιόδους δημόσιας κρίσης ετησίως, εντός του 2ου και τελευταίου τριμήνου κάθε έτους.

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των ακόλουθων σχεδίων Ευρωκωδίκων:

  • prEN 1991-1-1 Eurocode 1 — Actions on structures – Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads on buildings, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον  ΕΛΟΤ EN 1991-1-1  Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις – Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια
  • prEN 1991-1-3 Eurocode 1 — Actions on structures – Part 1-3: Snow loads, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-1-3 Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-3: Γενικές δράσεις – Φορτία χιονιού
  • prEN 1991-1-5 Eurocode 1 — Actions on structuresPart 1-5: Thermal actions, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-1-5 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-5: Γενικές δράσεις – Θερμικές δράσεις
  • prEN 1991-1-9 Eurocode 1 — Actions on structuresPart 1-9: Atmospheric icing, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει νέο μέρος του Ευρωκώδικα 1 σχετικά με δράσεις λόγω παγετού
  • prEN 1993-1-4 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 1-4: Stainless steel structures, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-4 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες
  • prEN 1993-1-6 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 1-6: Strength and Stability of Shell Structures, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-6 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών
  • prEN 1993-1-7 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 1-7: Plate assemblies with elements under transverse loads, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-7  Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτιση
  • prEN 1993-1-9 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 1-9: Fatigue, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-9 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-9: Κόπωση
  • prEN 1993-1-10 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 1-10: Material toughness and through thickness properties, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-1-10 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους
  • prEN 1998-2 Eurocode 8 — Design of structures for earthquake resistancePart 2: Bridges, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1998-2 Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 2: Γέφυρες

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και αιτιολογημένες προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Τα σχόλια αυτά θα διαβιβασθούν προς εξέταση από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελληνικές θέσεις που θα υποβληθούν στην CEN.

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι την 31/05/2023, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.
Τα κείμενα των αναφερόμενων Σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται για ανάγνωση στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ευρωκώδικας (η Δημόσια Κρίση έλει λήξει)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Διεύθυνση Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 110
Τ/Ο: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot.gr