Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

8η Υποβολή σε δημόσια κρίση σχεδίων κειμένων ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ της 2ης γενιάς

agriculture and food production concept with tractor machine silos and irrigation system.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), υπό την εντολή τυποποίησης (Mandate) M/515, έχει ξεκινήσει μέσω της τεχνικής επιτροπής CEN/TC 250 την αναθεώρηση των κειμένων και την εκπόνηση των προτύπων της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων. Τα νέα πρότυπα στοχεύουν στη μείωση του πλήθους των παραμέτρων σχεδιασμού για τις οποίες θα επιτρέπεται εθνική ειπλογή και στη φιλικότητα προς τον χρήστη, καλύπτουν δε νέες τεχνολογίες και υλικά όπως δομικά υλοστάσια, μεμβρανικές κατασκευές, ινοπλισμένα πολυμερή κ.α. εστιάζοντας σε ανάγκες της αγοράς και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κειμένων των Ευρωκωδίκων (EN 1990 – EN 1999).

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών προτύπων, η CEN/TC 250 θέτει σταδιακά τα σχέδια των αναθεωρημένων κειμένων των Ευρωκωδίκων σε σχολιασμό προβλέποντας δύο περιόδους δημόσιας κρίσης ετησίως, εντός του 2ου και τελευταίου τριμήνου κάθε έτους.

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των ακόλουθων σχεδίων Ευρωκωδίκων:

 • prEN 1990-2 EurocodeBasis of structural and geotechnical designPart 2: Assessment of existing structures, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το δεύτερο μέρος του ΕΛΟΤ EN 1990 αναφορικά με την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών (μη συμπεριλαμβανόμενης της σεισμικής απόκρισης) και θα αντικαταστήσει την Τεχνική Προδιαγραφή  CEN/TS 17440:2020
 • prEN 1991-1-4 Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-4: Wind Actions, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-1-4 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-4: Γενικές δράσεις – Δράσεις ανέμου
 • prEN 1991-1-6 Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-6: Actions during execution, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-1-6 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-6: Γενικές δράσεις – Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής
 • prEN 1991-1-8 Eurocode 1 — Actions on structuresPart 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει νέο μέρος του Ευρωκώδικα 1 σχετικά με τις δράσεις από κύματα και ρεύματα σε παράκτιες κατασκευές
 • prEN 1991-3 Eurocode 1 – Actions on structuresPart 3: Actions induced by cranes and machines, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1991-3 Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 3: Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα
 • prEN 1993-1-11 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 1-11: Tension components, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει νέο μέρος του Ευρωκώδικα 3-1 σχετικά με τα εφελκυόμενα μέλη κατασκευών από χάλυβα
 • prEN 1993-3 Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 3: Towers, masts and chimneys, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα τα ισχύοντα ΕΛΟΤ EN 1993-3-1 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι – Πύργοι και ιστοί και ΕΛΟΤ EN 1993-3-2 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι – Καπνοδόχοι
 • prEN 1993-4-1 Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 4-1: Silos, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-4-1 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 4-1: Σιλό
 • prEN 1993-4-2 Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 4-2: Tanks, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-4-2 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 4-2: Δεξαμενές
 • prEN 1993-6 Eurocode 3 — Design of steel structuresPart 6: Crane supporting structures, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1993-6 Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρών
 • prEN 1994-1-1 Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structuresPart 1-1: General rules and rules for buildings, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1994-1-1 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
 • prEN 1994-1-2 Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structuresPart 1-2: Structural fire design, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1994-1-2 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά
 • prEN 1994-2 Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structuresPart 2: Bridges, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει αντίστοιχα το ισχύον ΕΛΟΤ EN 1994-2 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα – Μέρος 2: Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και αιτιολογημένες προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Τα σχόλια αυτά θα διαβιβασθούν προς εξέταση από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελληνικές θέσεις που θα υποβληθούν στην CEN.

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι την 15/06/2024, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.
Τα κείμενα των αναφερόμενων Σχεδίων, στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται για ανάγνωση στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ευρωκώδικας

prEN 1990-1

prEN 1990-2

prEN 1991-1-4

prEN 1991-1-6

prEN 1991-1-8

prEN 1991-3

prEN 1991-4

prEN 1993-1-11

prEN 1993-2

prEN 1993-3

prEN 1993-4-1

prEN 1993-4-2

prEN 1993-6

prEN 1994-1-1

prEN 1994-1-2

prEN 1994-2

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Διεύθυνση Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 110
Τ/Ο: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: dtenq [at] elot.gr