Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανασκόπηση προτύπων Ευρωκωδίκων

Ανοιχτός σχολιασμός των κειμένων των Ευρωκωδίκων  με καταληκτική ημερομηνία  υποβολής σχολίων  

31η Ιουλίου 2014.

Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων, που αναφέρονται στο συνημμένο αναλυτικό Δελτίο Τύπου, έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων από την μέχρι σήμερα χρήση τους.

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ.
Τα σχόλια αυτά θα διαβιβασθούν για να εξετασθούν από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 250 ως οι διαμορφωμένες ελληνικές θέσεις.

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο σχολιασμού (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.

Πληροφορίες
Γαρδέλη  Ευγενία , Βελλή Κίρκη
Τηλ.: 210 2120124   210 2120121

Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων
eurocodes[at]elot[dot]gr