Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ης ΈΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΤΕΠ ΣΧΕΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ (ΦΑΣΗ Δ)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ|ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών – ΕΤΕΠ που παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για δημόσια κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η αναθεώρηση των κειμένων για την εκπόνηση της 2ης έκδοσης των ΕΤΕΠ, που θα έχουν εφαρμογή στα Δημόσια Έργα, αποτελεί βασική δραστηριότητα της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» και βασίζεται στην από 29.5.2018 υπογραφείσα σύμβαση με αρ. 349-18, μεταξύ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και Υπ. Υ.ΜΕ. Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται η αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με το δίκαιο της Ένωσης, με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται, με τα Διεθνή Πρότυπα, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Τα κείμενα αυτά εκπονήθηκαν από την Ένωση των οικονομικών φορέων ADT ΩΜΕΓΑ A.T.E., «OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανάδοχο του κλειστού διαγωνισμού με αριθμ. διακήρυξης 1/2020 για την ανάθεση του έργου: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ». Τα κείμενα αυτά εντάσσονται στη Φάση Δ του εν λόγω έργου, ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν από Επιμελητές / Ειδικούς – Εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο των κειμένων και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 για υποβολή σε δημόσια κρίση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.

Επισημαίνεται ότι τα παρακάτω ΕΛΟΤ ΤΠ αναμένεται να τροποποιηθούν μετά το πέρας της δημόσιας κρίσης και δεν προορίζονται για χρήση ή αποδοχή τεχνικής ορθότητας υπό την παρούσα μορφή.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων και λοιπές επισημάνσεις πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της δημόσιας κρίσης που αναφέρεται στον συνημμένο Πίνακα (στήλη «Λήξη»), συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.

Πληροφορίες
κα Φούφα Γεωργία, τηλ. 2102120110

Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων
etep_review [at] elot [
dot] gr