Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Αναθεώρηση 1ης έκδοσης ΕΤΕΠ – Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση (επικαιροποίηση 2017-08-23)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΤΕΠ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών – ΕΤΕΠ που παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για Δημόσια Κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η αναθεώρηση των ΕΤΕΠ είναι βασική δραστηριότητα της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων» και βασίζεται στην από 29.11.2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Υπ.Υ.ΜΕ και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (υποέργο 1), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 68 ΕΤΕΠ με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται με τα Διεθνή Πρότυπα, καθώς και η εκπόνηση 2 νέων ΕΤΕΠ.

Τα κείμενα αυτά εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και με την ανωτερω σύμβαση και υποβάλλονται σε δημόσια κρίση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τα σχολιάσουν. Επισημαίνεται ότι τα κείμενα αυτά αναμένεται να τροποποιηθούν μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης και δεν προορίζονται για χρήση ή αποδοχή τεχνικής ορθότητας υπό την παρούσα μορφή.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της δημόσιας κρίσης που αναφέρεται στον συνημμένο Πίνακα (στήλη «Λήξη»), συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Πληροφορίες
κα Ευαγγελία Αλεξανδρή, τηλ. 2102120125

Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων
etep_review [at] elot.gr