Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ανάθεση μελέτης Αξιοποίησης ακινήτου της ΕΛΟΤ ΑΕ

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

για την

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΤ ΑΕ»

Η ΕΛΟΤ Α.Ε. με την απόφαση 84-09/2009-08-18 του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 6135/2009-08-25 για την ανάθεση μελέτης αξιοποίησης του κτιρίου επί της Κηφισού και σύνταξη σχετικών διαδικαστικών εγγράφων σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Αναθέτουσα αρχή:

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε.
Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45

2.  Είδος σύμβασης:

α) Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και
β) σύνταξη τεχνικών και λοιπών τευχών 
γ) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
    Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
δ) Προϋπολογισμός του έργου
    Έως τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000 € ) πλέον του ΦΠΑ.

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών:

Κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε.
Αχαρνών 313, Τ.Κ. 111 45

4. Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης: Για το 2α) Μέχρι 20 ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση Για το 2β) Μέχρι 30 ημερολογιακές ημέρες από την επιλογή λύσης από το ΔΣ 

5. Παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού :

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, κα Φέρλα Γ., ή κα Αγγελοπούλου Θεοδώρα η κα Δετσαρίδου Φ. Τηλέφωνο: 00 32 10 2120312-314-320, Fax: 00 32 10 2120325, E-mail : gpa@elot.gr.
β)  Η τιμή τεύχους διακήρυξης: 57,30 € πλέον ΦΠΑ 4,5% τελική τιμή 60,00 €

6. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας   υποβολής και έναρξη αποσφράγισης  των προσφορών:

α) 4/9/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11:00.
β) Διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποσταλούν οι προσφορές:
ΕΛΟΤ  Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, 5ος   όροφος, Πρωτόκολλο.
γ) γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές :
Η ελληνική γλώσσα
δ) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση:
Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

7. Τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμών:

Η ανάθεση μελέτης αξιοποίησης ακινήτου της ΕΛΟΤ ΑΕ χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΛΟΤ ΑΕ 

8. Νομική μορφή  αναδόχου:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν ως καταστατικό σκοπό την εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων ή μελέτες αντίστοιχες με το ως άνω αντικείμενο του έργου του ΕΛΟΤ

9. Ισχύς των προσφορών:

Τουλάχιστον  για τρεις (3) μήνες  από την επόμενη του διαγωνισμού.

10. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της διακήρυξης το αργότερο μέχρι και την 2/9/2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από τη Γραμματεία Διοίκησης, κα Α. Αναγνωστάκη (Αχαρνών 313, 5ος όροφος, τηλ. 210/2120426 και 210/2120420, fax 210/2283034  και e-mail ceo_office@elot.gr.

Όλες οι διευκρινίσεις θα απαντηθούν εγγράφως, με παράλληλη κοινοποίηση της σχετικής διευκρινιστικής ερώτησης σε όλους τους παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, το αργότερο 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αθήνα, 2009-08-25

                                  
Ιωάννης Χ. Μάτσας
Διευθύνων Σύμβουλος