Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Αποστολή προτάσεων για μετάφραση ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων στην Ελληνική

Αποστολή προτάσεων για μετάφραση ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων στην Ελληνική

Στο πλαίσιο της συμφωνίας (Framework Partnership AgreementFPA) μεταξύ CENCENELEC Management Centre (CCMC) και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο έργο για τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων, που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Τεχνικής Εναρμόνισης (SA/CEN/2019-02 & SA/CENELEC/2019-02).

Με γνώμονα την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών, προσκαλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην επιλογή των προς μετάφραση προτύπων, που περιέχονται στον κατωτέρω κατάλογο ευρωπαϊκών προτύπων επιλέξιμων για μετάφραση, όπου στη στήλη “Νομοθεσία EE” αναφέρεται η σχετική Οδηγία ή Κανονισμός της ΕΕ και στη στήλη “Mandate” αναφέρεται η σχετική Ανάθεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, CEN ή CENELEC.

Λαμβάνοντας υπόψη τη Νομοθεσία, Τομέα ή Κλάδο ενδιαφέροντός σας, σας καλούμε να μας προτείνετε πρότυπα, που θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να μεταφραστούν, συμπληρώνοντας στο κατωτέρω αρχείο:

α) υποχρεωτικά τα στοιχεία σας στο φύλλο εργασίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ και
β) τη στήλη «Επιλογή» με τον αριθμό 1 και (προαιρετικά) τη στήλη «Αιτιολόγηση» αναφέροντας σχετικό τεκμήριο ή ανάγκη για μετάφραση στο φύλλο εργασίας CEN_CLC_Stds_ELIG.

Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου papastathopoulou [at] elot [dot] gr μέχρι 10/7/2020, ώστε οι προτάσεις σας να αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση του καταλόγου των μεταφραστέων προτύπων.