Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Δημόσια διαβούλευση oρολογικού λεξικού

 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Όροι και ορισμοί εννοιών

 

Δημόσια διαβούλευση oρολογικού λεξικού

 

O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης θέτει με το παρόν σε δημόσια διαβούλευση oρολογικό λεξικό (Λεξιλόγιο) για το θεματικό πεδίο «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» το οποίο προετοιμάστηκε με μέριμνα της Τεχνικής Επιτροπής 56 του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ ΤΕ 56) με αντικείμενο το εν λόγω θεματικό πεδίο. Το υπό διαβούλευση λεξιλόγιο περιλαμβάνει τους όρους και ορισμούς εννοιών δραστηριοτήτων όπως η διαπίστευση, η πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης, η πιστοποίηση προσώπων και τα σήματα συμμόρφωσης ή/και σήματα ποιότητας.

 

Η «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» αφορά το βαθμό ικανοποίησης προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων για το αντικείμενο αναφοράς. Για αυτό η αξιολόγηση της συμμόρφωσης γενικά, αφορά την ποιότητα υπό την έννοια του ελέγχου (και απόφασης) σχετικά με την καταλληλότητα για χρήση ή την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον προορίζονται προϊόντα/ υπηρεσίες/ δραστηριότητες / πρόσωπα (δηλαδή, τα «αντικείμενα» της αξιολόγησης).

 

Στην καθημερινή χρήση χρησιμοποιείται συχνά ο όρος πιστοποίηση για τη δήλωση γενικώς των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η πιστοποίηση, για την ακρίβεια, είναι μια δραστηριότητα ελέγχου της ικανοποίησης των απαιτήσεων που διενεργείται από τρίτο φορέα (ανεξάρτητο από τα συναλλασσόμενα συμφέροντα στη σχέση προμήθειας του αντικειμένου αξιολόγησης της συμμόρφωσης) με τελικό παραδοτέο τη βεβαίωση (attestation) της συμμόρφωσης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται πιστοποιητικό.

 

Οι όροι και ορισμοί εννοιών δεν αποσκοπούν απλώς στην τυποποίηση της χρήσης για την κοινότητα που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα Πρότυπα (κοινότητα χρηστών των Προτύπων). Εν προκειμένω η αξιολόγηση της συμμόρφωσης αφορά και το κανονιστικό και νομοθετικό περιβάλλον. Οι Αρχές που νομοθετούν, ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και των Κανονισμών ή καθορίζουν πολιτικές λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά Πρότυπα που αποτελούν προϊόν συναίνεσης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.

 

Ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη της «αξιολόγησης της συμμόρφωσης» περιλαμβάνουν:

 

α) τους συντελεστές στην αλυσίδα αξίας. Δηλαδή τους οργανισμούς (Δημοσίου Τομέα), τις επιχειρήσεις (Ιδιωτικού Τομέα) και τις ΜΚΟ (εθελοντικές οργανώσεις) και τους προμηθευτές τους

β) τους πελάτες, καταναλωτές, χρήστες ή αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών των συντελεστών της αλυσίδας αξίας

γ) τους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως φορείς διαπίστευσης, φορείς πιστοποίησης, φορείς ελέγχου, εργαστήρια δοκιμών και διακρίβωσης

δ) τις Αρχές, ρυθμιστικές και ελεγκτικές

ε) την Ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα

στ) τις κοινωνικές, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις.

 

Οι όροι του Λεξιλογίου προτείνονται ως προτιμώμενοι όροι για την υποδήλωση των εννοιών του πεδίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους για την επιλογή των όρων π.χ. προτείνοντας άλλο συνώνυμο/ισοδύναμο όρο ως προτιμώμενο αλλά και για την ποιότητα των ορισμών εννοιών (π.χ. βαθμό εστίασης στα πραγματικά χαρακτηριστικά οριοθέτησης-διακριτικά χαρακτηριστικά των εννοιών) και την για ίδια την ταξινόμηση των εννοιών και τη σκοπιμότητά της. Παρακαλούμε να στείλετε τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για το θέμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dtenq [AT] elot.gr μέχρι 2015-07-10.