Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ)

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη επιχειρησιακού και οργανωτικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση και Διεύρυνση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις”.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (762.000,00€) χωρίς ΦΠΑ και εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (944.880,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ €.

Η σύμβαση εντάσσεται και αφορά το Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ποιότητας του ΕΣΥΠ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5067269 η οποία έχει ενταχθεί με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 2791/ 25.05.2022 (AΔA: 9ΥΔΗ46ΜΤΛΡ-ΔΟ1) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.