Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα εταιρείας που αφορούν στον ανοικτο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Διακήρυξης 1/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. – PASPARTU ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚ. 1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

1η Ερώτηση

Σελ 56 της Διακήρυξης:Ο φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει 1 ή περισσότερα pdf αρχεία; Δηλαδή τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σελίδα 56 και 57 της Διακήρυξης και που προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής, Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Β.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο pdf αρχείο που θα επισυνάψουμε κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς μας ή σε περισσότερα, π.χ. τρία pdf αρχεία, ανά παράγραφο;

Απάντηση

Τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα δικαιολογητικά της διακήρυξης που προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής, Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Β.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής  θα τα επισυνάψετε  κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς σας σε τρία  pdf αρχεία, ένα για κάθε παράγραφο.

2η Ερώτηση

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο πρωτόκολλο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με την 4η παράγραφο της σελίδας 56, πρέπει να είναι οι πρωτότυπες/επικυρωμένες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης προηγούμενων έργων από τους πελάτες (σελ. 49) είτε δημόσιους φορείς είτε ιδιώτες για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής ικανότητα; Μήπως αρκεί να συμπεριληφθούν οι σκαναρισμένες βεβαιώσεις στο Φάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής;

Απάντηση

Αρκεί να συμπεριληφθούν οι σκαναρισμένες βεβαιώσεις στο Φάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής.

3η Ερώτηση

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο πρωτόκολλο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με την 4η παράγραφο της σελίδας 56 πρέπει να είναι οι υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας Έργου του Αναδόχου που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό περι αποκλειστικής συνεργασίας με τον Ανάδοχο για το εν λόγω έργο(σελ. 50 της Διακήρυξης ); Μήπως αρκεί να συμπεριληφθούν οι σκαναρισμένες υπογεγραμμένες δηλώσεις μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα στο φάκελο των δικαιολογητικών (.pdf αρχείο);

Απάντηση

Αρκεί να συμπεριληφθούν οι σκαναρισμένες υπογεγραμμένες δηλώσεις μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα στο φάκελο των δικαιολογητικών (.pdf αρχείο).

4η Ερώτηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά μας, στον φάκελο δικαιολογητικά, αντίγραφα τίτλου σπουδών των μελών της Ομάδας Έργου ή αρκεί απλή αναφορά τους (σελ. 50);

Απάντηση

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίγραφα τίτλου σπουδών των μελών της Ομάδας Έργου.

5η Ερώτηση

Ο πίνακας συμμόρφωσης σελ. 101 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της διακήρυξης παράγεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την υποβολή της προσφοράς ή θα πρέπει να τον συμπεριλάβουμε ως Παράρτημα στο Φάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής που θα επισυνάψουμε στην προσφορά μας;

Απάντηση

Θα πρέπει να τον συμπεριλάβετε ως Παράρτημα στο Φάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής  που θα επισυνάψετε στην προσφορά σας.

6η Ερώτηση

Συμπληρωματικά προς το αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών που σας αποστείλαμε στις 15/5/2016 θα θέλαμε να ζητήσουμε μια συμπληρωματική διευκρίνιση:Αν για τις υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργατών περί αποκλειστικής συνεργασίας με τον Ανάδοχο απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής.Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων .

Απάντηση

Οι υπευθυνες δηλώσεις των συνεργατών περί αποκλειστικής συνεργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής με ημερομηνία ίδια με την  ύπογραφή της υπευθυνης δήλωσης.

7η Ερώτηση

Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν αρκεί η περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου μέσα στο βιογραφικό τους ή απαιτούνται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Άλλωστε οι μεταφραστές που θα συμπεριλάβουμε στην Ομάδα Έργου, έχουν συμμετάσχει σε έργα της εταιρείας μας για τα οποία θα προσκομίσουμε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τον πελάτη. Ευχαριστούμε πολύ

Απάντηση

Διευκρινίζουμε ότι αρκεί η περιγραφή  της επαγγελματικής εμπειρίας στο βιογραφικό των μελών της ομάδας εργου. Στην παρ 3.2 της Β.2.6.2 αναφέρεται ότι:  «Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Παράρτημα  C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς ανάγκη άλλης πληροφορίας ή διευκρίνισης, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου.»

 

Χαϊτίδης Γεώργιος
Τμήμα Προμηθειών
ΕΣΥΠ/ΑΛΜ ΕΛΟΤ