Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022» από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.

Διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την   επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022» από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  16-11-2021 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών   η  30-11-2021, ώρα 17:00.