Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίων Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωπαϊκών Προτύπων για καύσιμα

Δημόσια κρίση
σχεδίων Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωπαϊκών Προτύπων για καύσιμα

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος στην Ελληνική έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων:

·  EΛΟΤ EN 590+A1:2017 – Καύσιμα αυτοκίνησης – Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
·  EΛΟΤ EN 14214+A2:2019 – Υγρά προϊόντα πετρελαίου – Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) για κινητήρες ντήζελ και εφαρμογές θέρμανσης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
·  EΛΟΤ EN 15293:2018 – Καύσιμα αυτοκίνησης – Αιθανόλη Ε85 – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
·  EΛΟΤ EN 15940+A1+AC:2019 – Καύσιμα αυτοκίνησης – Παραφινικά ντήζελ σύνθεσης ή υδρογονοκατεργασίας – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
·  EΛΟΤ EN 16709+A1:2019 – Καύσιμα αυτοκίνησης – Ντήζελ υψηλής περιεκτικότητας σε FAME (B20 and B30) – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
·   EΛΟΤ EN 16734+A1:2019 – Καύσιμα αυτοκίνησης – Καύσιμο B10 για κινητήρες ντήζελ – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Με την έκδοση Εθνικού Προσαρτήματος λαμβάνεται μέριμνα για θέματα επιλογής Ειδικών Εθνικών Συνθηκών και σήμανσης αντλιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Το εγκεκριμένο κείμενο του Εθνικού Προσαρτήματος θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προτύπου για την εφαρμογή του στην Ελλάδα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2020/07/17, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 121
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:  
kkb [at] elot.gr