Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439

Δημόσια κρίση σχεδίου ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις» από 4 Απριλίου έως 4 Ιουλίου 2012.
Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες αποτελεί κοινωνικό ζητούμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πυρήνα της προστασίας της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας και τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία και το δικαίωμα τους για απρόσκοπτη ένταξη στην οικονομική ζωή και κοινωνική ζωή, στο Άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπεται :
«Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
Το παρόν πρότυπο υιοθετεί τις αρχές του σχεδιασμού για όλους και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης οργανισμών ως προς τις συνθήκες ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και ειδικότερα την ανεμπόδιστη και άρτια εξυπηρέτησή τους ως συναλλασσόμενων καταναλωτών ή πελατών, επισκεπτών και αποδεκτών των αγαθών και  υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί.
Το πρότυπο εστιάζει στην άρση των εμποδίων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες των οργανισμών κάθε μορφής στα άτομα με αναπηρία, και στις ενέργειες βελτίωσης για τη δημιουργία  ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης για όλους ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά, μπορούν να απολαμβάνουν  ή/και ασκούν σε ίση βάση με τους άλλους, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Το πρότυπο εξειδικεύει τις απαιτήσεις που αφορούν στο  σχεδιασμό ή στη μετατροπή κτιριακών υποδομών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υπηρεσιών και αγαθών, τη λήψη σχετικών μέτρων και των εύλογων προσαρμογών από τον οργανισμό ώστε να διασφαλίζεται η ως άνω ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

Στην Δημόσια Κρίση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις  μέχρι την  4η Ιουλίου 2012,

στη ηλ. διεύθυνση: kkb[ΑΤ]elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283034  και στα τηλέφωνα:  210 2120113/ 121.