Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1446

Το σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1446 «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας» υποβάλλεται σε δημόσια κρίση.

 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1446, που βασίζεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 15188:2001 « Project management guidelines for terminology standardization», εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί Πόροι», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1446 προδιαγράφει τις κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζουν τις ακολουθητέες φάσεις και διαδικασίες σε έργα τυποποίησης ορολογίας και σε έργα εναρμόνισης και ενοποίησης εντός και εκτός του πλαισίου τυποποίησης.

 

Η τυποποίηση της διαχείρισης ορολογικών έργων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της τυποποίησης ορολογίας και στην αποφυγή του κόστους που θα μπορούσε να προκύψει από την επανεπεξεργασία προτεινόμενων ή υπαρχουσών τυποποιημένων ορολογιών καθώς επίσης από την παραγωγή ορολογίας που στερείται συνέπειας ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη. Η τυποποίηση της ορολογίας συνίσταται στην ενοποίηση και εναρμόνιση εννοιών, συστημάτων εννοιών, ορισμών και όρων και στη συμφωνία ενός τυποποιητικού λεξιλογίου, στο οποίο μόνο ένας όρος αντιστοιχεί σε μίαν έννοια και μόνο μία έννοια αντιστοιχεί σε έναν όρο, περιορίζοντας την ασάφεια που δημιουργείται από την πολυσημία, συνωνυμία ή ομωνυμία και επιτρέπει τη δημιουργία νέων όρων σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της ορολογίας.

 

Η τυποποιημένη ορολογία βελτιώνει την επικοινωνία και παρέχει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και τη διαχείρισή τους. Η επίτευξη γενικής συναίνεσης στη σημασία των όρων έχει οικονομικά οφέλη. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στην εναρμόνιση εννοιών και όρων η οποία διευκολύνει το εμπόριο και προάγει την εθνική παραγωγικότητα και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Η χρήση μη συνεπούς ορολογίας μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις και οικονομικές απώλειες.

 

Το παρόν πρότυπο δεν διατυπώνει τις αρχές και τις μεθόδους για τις ορολογικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΕΛΟΤ 402 (ISO 704) «Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι» και δεν καθορίζει τη μεθοδολογική προσέγγιση για τη διεθνή εναρμόνιση εννοιών, συστημάτων εννοιών, όρων και ορισμών εννοιών τα οποία αντιμετωπίζονται στο ΕΛΟΤ 562 (ISO 860) «Ορολογική εργασία – Εναρμόνιση εννοιών και όρων». Δεν πραγματεύεται τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα στη διαχείριση έργων, οι οποίες παρέχονται στο ISO 10006 «Quality management — Guidelines to quality in project management».

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

 

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2014/12/31, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
 dtenq [at] elot.gr