Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452

 

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις».

 

Η ανάπτυξη προτύπου για τη διαχείριση της ποιότητας των εμπορικών καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους καταναλωτές σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων τους, παράλληλα με την ανταπόκριση στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Μέσω της προσέγγισης της ποιότητας και της αξιοποίησης των διακριτικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων επιδιώκεται η επιχειρηματική διαχρονική επιτυχία. Η αξιοποίηση των διακριτικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της συμμετοχής στην τοπική αλυσίδα προσθήκης αξίας και με την εφαρμογή νέων μεθόδων και καινοτομιών στις δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης. Για την ενίσχυση των δεσμών με καταναλωτές  και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και τη δημιουργία εμπιστοσύνης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στη διαφάνεια και δημοσιοποιούν τις σχετικές επιδόσεις τους και αποτελέσματα.

 

Συνολικά, η προσέγγιση της ποιότητας τηρώντας κοινωνικώς υπεύθυνη στάση εκφράζεται στα παρακάτω Κεφάλαια του προτύπου:

 

Κεφ. 5 Επιχειρηματικό περιβάλλον και Διοίκηση
Κεφ. 6 Εξυπηρέτηση πελατών
Κεφ. 7 Διαχείριση προμηθειών και προμηθευτές
Κεφ. 8 Αναπληροφόρηση από καταναλωτές και διαχείριση παραπόνων
Κεφ. 9 Διαχείριση των πόρων
Κεφ. 10 Ενημέρωση για νομοθεσία
Κεφ. 11 Αναφορά αποτελεσμάτων

 

Η έκδοση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 επιτρέπει την καθιέρωση ελληνικού σήματος ποιότητας για τα εμπορικά καταστήματα και τη δημιουργία σχετικού Μητρώου επιχειρήσεων.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

 

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2015/02/27, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
 dtenq [at] elot.gr