Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση σχεδίου τροποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2005/ΝΑ

 

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του Σχεδίου της Τροποποίησης του ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2005/ΝΑ «Τροποποίηση στο Εθνικό Προσάρτημα του ΕΛΟΤ EN 1997-1:2005 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες».

 

Με το παρόν τροποποιητικό κείμενο λαμβάνεται μέριμνα για θέματα ανάλυσης ευστάθειας πρανών στη χώρα μας όπως προβλέπεται στον Ευρωκώδικα 7 και όπως επισημάνθηκαν από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, ΕΛΟΤ ΤΕ 67 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ».

 

Το εγκεκριμένο κείμενο της Τροποποίησης του ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1/ΝΑ θα ενσωματωθεί στο κείμενο της υπάρχουσας έκδοσης του Προσαρτήματος του ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1, η οποία και θα αντικατασταθεί από τη νέα τροποποιημένη έκδοση.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

 

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2015/07/07, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 125
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.: eurocodes [AT] elot.gr