Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1447 «Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 1447 «Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία»

 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1447 «Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1447 βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 12616:2002 «Translationoriented terminography».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1447 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους μεταφραστές και το βοηθητικό μεταφραστικό προσωπικό με στόχο την εγγραφή, τη συντήρηση και τη γρήγορη και εύκολη ανάκτηση της ορολογικής πληροφορίας όσον αφορά τη μεταφραστική εργασία.

Οι μεταφραστές είχαν ανέκαθεν ανάγκη καταγραφής της ορολογικής πληροφορίας για μετέπειτα χρήση. Οι μεταφραστές που ασχολούνται με εξειδικευμένα κείμενα αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερο την ανάγκη καταγραφής και ανάκτησης της ορολογικής πληροφορίας, προκειμένου να εξοικονομούν χρόνο και να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ορογραφία διευκολύνει τη μετάφραση επιτρέποντας στους μεταφραστές

·         να καταγράφουν και να συστηματοποιούν την ορολογία,

·         να χρησιμοποιούν την ορολογία με συνέπεια σε βάθος χρόνου και

·         να ασχολούνται πιο αποτελεσματικά με πολλές γλώσσες.

Με τη συστηματική καταγραφή της ορολογικής πληροφορίας, οι μεταφραστές αυξάνουν την επίδοσή τους, βελτιώνουν την ποιότητα του μεταφράσματος και αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. Μια οργανωμένη συλλογή ορολογικής πληροφορίας δίνει στους μεταφραστές τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να επαναχρησιμοποιούν την εμπειρογνωσία τους, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ μεμονωμένων μεταφραστών ή ομάδων μεταφραστών.

Η ποιότητα ενός μεταφράσματος απορρέει εν μέρει από τα γλωσσικά στοιχεία, όπως είναι το ύφος και η γραμματική, και εν μέρει από την ακριβή χρήση της ορολογίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται στο παρόν Ελληνικό Πρότυπο καθορίζουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο ποιότητας της ορολογικής πληροφορίας στα μεταφράσματα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες επιδέχονται, επίσης, προσαρμογές ώστε να αποτελούν τη βάση για τη διαχείριση κειμένων στη γλώσσα-πηγή, παράλληλων κειμένων, μεταφρασμάτων και άλλων πληροφοριών (π.χ. βιβλιογραφιών, παραπομπών) στη γλώσσα-στόχο.

Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο μπορεί να έχει εφαρμογή στην εργασία είτε ενός μεμονωμένου μεταφραστή είτε μιας μεταφραστικής ομάδας ή υπηρεσίας. Επιπλέον, προδιαγράφει κατευθυντήριες οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή ορολογικών δεδομένων.

Στο πρότυπο δίνονται βασικές έννοιες, όροι και ορισμοί, καθώς και τα χαρακτηριστικά της μεταφρασεοστρεφούς ορογραφίας, ενώ αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ορολογικών πληροφοριών. Περιγράφονται οι κατηγορίες δεδομένων που ενδιαφέρουν στη μεταφραστική εργασία και διατυπώνονται γενικές αρχές για εισαγωγή και ανάκτηση δεδομένων, καθώς και οι γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας βάσης ορολογικών δεδομένων. Στα Παραρτήματα, τέλος, υπάρχουν παραδείγματα και επεξηγήσεις σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί Πόροι», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 31/03/2017, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot.gr