Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1457 «Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις – Δείκτες αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας»

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 1457 «Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις – Δείκτες αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας»

 

Υποβολή σχολίων μέχρι 12/10/2018

 

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1457 «Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις – Δείκτες αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας».

Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 για τους δείκτες αναφοράς επιδόσεων  βιωσιμότητας των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπόψη τους 17 στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες: https://sustainabledevelopment.un.org και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

O ΕΛΟΤ διαθέτει τις ελληνικές εκδόσεις των διεθνών προτύπων ΕΛΟΤ ISO 37101, «Βιώσιμες πόλεις – Συστήματα διαχείρισης της Bιωσιμότητας πόλεων – Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής» και ΕΛΟΤ ISO 37100, «Βιώσιμες πόλεις – Όροι και ορισμοί εννοιών» στο πλαίσιο στήριξης της εθνικής στρατηγικής και των πρωτοβουλιών των ελληνικών πόλεων για ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις και κάλυψη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η έκδοση τους παρόντος ελληνικού προτύπου υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών βιωσιμότητας από τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες  και τοπικούς συντελεστές-εταίρους καθώς και τον μετασχηματισμό των ελληνικών πόλεων σε πόλεις βιώσιμες, έξυπνες, ανθεκτικές και προσαρμοστικές στην κλιματική αλλαγή και ασφαλείς. Καλύπτει τις πάγιες λειτουργίες ώστε οι πόλεις να παρέχουν διαχρονικά και χωρίς  αποκλεισμούς υπηρεσίες ποιότητας διασφαλίζοντας ποιότητα ζωής και ελκυστικό περιβάλλον σε πολίτες, επισκέπτες και επενδυτές.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 προτείνει δείκτες σε 15 θεματικές, στους τέσσερεις πυλώνες της βιωσιμότητας: Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση/πολιτισμός/πολιτικές. Για να βοηθηθούν οι Δήμοι και οι εταίροι της πόλης να επιλέγουν ενέργειες και προτεραιότητες για την εξυπηρέτηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, προβλέπεται στο Παράρτημα Α αντιστοίχιση με τους 17 στρατηγικούς στόχους του ΟΗΕ.

Οι δείκτες του παρόντος Προτύπου είναι συνιστώμενοι με σκοπό να διευκολύνουν τη μέτρηση και τη σύνταξη αναφορών βιωσιμότητας των πόλεων. Χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της κατάστασης βιωσιμότητας της πόλης και την παρακολούθηση της προόδου των επιδόσεων της πόλης μετά την υλοποίηση μέτρων, έργων ή προγραμμάτων μετασχηματισμού. Ειδικότερα για την καθοδήγηση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1457 περιλαμβάνεται το Παράρτημα Γ με τους σχετικούς δείκτες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι ως άνω δείκτες βασίζονται κυρίως στους πρότυπους δείκτες τους Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο ΕΛΟΤ 1457 το αργότερο μέχρι 12/10/2018, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, μέσω του εντύπου σχολίων, παρατηρήσεις για τους χρησιμοποιούμενους/προτεινόμενους ελληνικούς όρους του συνημμένου γλωσσαρίου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Ηλ. Ταχ.:
  dtenq [at] elot.gr