Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-5

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996-5, 2η Έκδοση

Ορολογία πληροφορικής, ορισμοί εννοιών και ελληνικοί όροι

 

Ο ΕΛΟΤ υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-5 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 5: Παράσταση των δεδομένων» σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 996.05 αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 2382  5:1999 και εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας (ΟΕ1) «Ορολογία Πληροφορικής» της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων».

Το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-5 περιλαμβάνει τους όρους, τους ορισμούς και τις σχέσεις εννοιών της Τεχνολογίας Πληροφοριών που αφορούν την παράσταση των δεδομένων  συμπεριλαμβανομένων των τύπων παράστασης, των κυριολεκτημάτων, των συστημάτων αρίθμησης, της θεσιακής παράστασης και των συμβολισμών. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις αντιστοιχίες των όρων στην Ελληνική, Αγγλική, και Γαλλική γλώσσα.

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 996 έχει σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία σε θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών από ειδικούς και μη ειδικούς χρήστες.

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, υπόψη κ. Γ. Βουζαλή  τηλ. 210-2120115 ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  gnb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  24η Φεβρουαρίου 2012.