Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ ΕΛΟΤ ISO 37101

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ ISO 37101 «Συστήματα διαχείρισης της βιωσιμότητας πόλεων — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής»

μέχρι 13 Οκτωβρίου 2017

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ISO 37101 «Συστήματα διαχείρισης της βιωσιμότητας πόλεων — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής».  

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών  προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπόψη τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη/“The 2030 Agenda for Sustainable Development” και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις ασφαλείς, ανθεκτικές, ανοικτές χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες/ Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable  (βλ.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11).

Το σχέδιο Προτύπου  ΕΛΟΤ ISO 37101 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης με στόχο τη βιωσιμότητα των πόλεων (ΣΔ). Η βιωσιμότητα των πόλεων συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά

α) ανθεκτικότητας,  ικανότητας να επανακάμπτει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας μετά από ένα αποδιοργανωτικό συμβάν, φυσική καταστροφή ή κρίση (ανθεκτικές πόλεις),

β) αξιοποίησης έξυπνων υποδομών π.χ. ψηφιακών, δικτύων ενέργειας ή νερού, διαχείρισης αποβλήτων,  μεταφορών/συγκοινωνιών) και υπηρεσιών των πόλεων (έξυπνες πόλεις),

γ) ανοικτότητας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, για όλους   χωρίς αποκλεισμούς (inclusive cities),

δ) ασφάλειας και ποιότητας ζωής και ελκυστικότητας για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, και

ε) συμβίωσης με  φυσικό περιβάλλον/αστικά και περιαστικά οικοσυστήματα.

Το σχέδιο ΕΛΟΤ αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 37101 και  επικεντρώνεται στις πόλεις ως πυλώνες προόδου για την βιωσιμότητα της κοινωνίας ως σύνολο. Με τη χρήση κατάλληλων δεικτών επιδόσεων οι πόλεις μπορεί  να μετρούν και να επικοινωνούν  τα αποτελέσματα στρατηγικών, προγραμμάτων, έργων, υποδομών.

Το σχέδιο ΕΛΟΤ ISO 37101

α) προάγει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο συνεργατικό διάλογο, τις συνεργασίες, τις συνέργειες  και τον εταιρισμό για αναζήτηση όλο και περισσότερο αποδοτικότερων  λύσεων για την πρόληψη της διακινδύνευσης  και για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις,

β) συμβάλλει στη βιωσιμότητα μέσω της αποδοτικής αξιοποίησης πόρων, τεχνογνωσίας, τεχνολογιών και καινοτομίας

γ) ευνοεί την ποιότητα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά, και

ε) παρέχει καθοδήγηση για οργανισμούς που εφαρμόζουν άλλα συμβατά συστήματα διαχείρισης  όπως είναι τα ISO 14001 (για το σεβασμό στο περιβαλλοντικό απόθεμα), ISO 45001 (για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία), ISO 50001 (για την εξοικονόμηση ενέργειας), ISO 20121 (για την αντιμετώπιση αποδιοργανωτικών συμβάντων), ISO 14046 (για τα αέρια του θερμοκηπίου) και ISO 26000 (για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών).

Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου-πλαισίου για το ΣΔ ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης.  

Το παρόν σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων επεξεργάστηκε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων  ΕΛΟΤ ΤΕΤ 16/ΟΕ 5 «Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις».

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου.

Για διευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους,   οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 13/10/2017, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115

Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:  dtenq [at] elot.gr