Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες – Εθνικά Προσαρτήματα (2ο μέρος)

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (2ο ΜΕΡΟΣ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση τα παρακάτω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων:

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1490:2002/A1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1990:2002/A1:2006
“Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1492-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1992-2:2006
“Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα  – Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-1:2005
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-2:2005
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-3:2006
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-4 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-4:2006
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-5 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-5:2006
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-5 Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-6 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-6:2007
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-7 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-7:2007
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτιση” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-8 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-8:2005
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβων” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-9 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-9:2005
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-9: Κόπωση”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-10 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-10:2005
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-1-11 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-1-11:2007
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-2:2007
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-3-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-3-1:2007
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι – Πύργοι και ιστοί”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-3-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-3-2:2007
“Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι – Καπνοδόχοι”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-4-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-4-1:2007
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 4-1: Σιλό”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-4-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-4-2:2007
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 4-2: Δεξαμενές”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-4-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-4-3:2007
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 4-3: Αγωγοί”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-5 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-5:2007
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 5: Πάσσαλοι”

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1493-6 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1993-6:2007
“Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα  – Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρών”

Τα ως άνω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων (ΣΕΠ) με τα Εθνικά Προσαρτήματα, συμπληρώνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων με τις εθνικές παραμέτρους της Ελλάδας.

 

Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ.

 

Συγκεκριμένα απαρτίζονται από :

  • 10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο) τα οποία με τη  σειρά τους υποδιαιρούνται σε
  • 58 μέρη με ανάλυση της συμπεριφοράς των δομημάτων (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων),  στο σεισμό ή / και στην πυρκαγιά.
  • Συνεχείς νέες εκδόσεις Τροποποιήσεων ή Διορθώσεων ή/και Ευρωκωδίκων.

 

Ο ΕΛΟΤ έχει εντάξει  τους Ευρωκώδικες στην Ελληνική Τυποποίηση με τη μέθοδο της υιοθέτησης του πρωτότυπου κειμένου (Αγγλικού). Τα Πρότυπα αυτά διατίθενται στους ενδιαφερομένους χρήστες μέσω της Δ/νσης Πωλήσεων του ΕΛΟΤ (reth@elot.gr), καθώς και στο αναγνωστικό κοινό από την Βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, Αθήνα  (210 21 20 230).

 

Ειδική Ομάδα με εξειδικευμένους επιστήμονες επεξεργάζεται τη μετάφραση των κειμένων των Ευρωκωδίκων στην Ελληνική και μετά την έγκριση των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, θα εκδοθούν σε ενιαίο κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, τόσο οι Ευρωκώδικες όσο και τα Εθνικά Προσαρτήματά τους, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

 

Το κείμενο των Εθνικών Προσαρτημάτων για την Ελλάδα, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

 

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ. για τα παραπάνω ΣΕΠ με τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων, στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας  Κ. Βελλή τηλ. 210-2120121) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  kkb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την   

 

15η Νοεμβρίου 2009

 

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού, σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.