Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες – Εθνικά Προσαρτήματα (3ο μέρος)

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (3O ΜΕΡΟΣ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση τα παρακάτω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1494-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1:2005 

“Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί  κανόνες και κανόνες για κτίρια” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1494-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1994-1-2:2005

“Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα  – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά” 

 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1494-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1994-2:2006

“Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα  – Μέρος 2: Γενικοί  κανόνες και κανόνες για γέφυρες” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1495-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1995-1-1:2005

“Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών  – Μέρος 1-1: Γενικά – Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτίρια” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1495-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1995-1-2:2005 

“Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών  – Μέρος 1-2: Γενικά – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1495-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1995-2:2005

“Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών  – Μέρος 2: Γέφυρες”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1496-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1996-1-1:2006

“Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία  –   Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για οπλισμένες και άοπλες κατασκευές από τοιχοποιία”  

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1496-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1996-1-2:2005

“Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1496-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1996-3:2006

“Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία – Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1497-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1997-1:2005

“Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες”  

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1:2005

“Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-2:2006

“Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 2: Γέφυρες” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-3:2005

“Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 3: Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-4 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-4:2007

“Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί”
 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-5 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-5:2005

“Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 5: Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1498-6 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-6:2005

“Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-1:2007

“Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-2:2007

“Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο – Μέρος 1-2: Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-3:2007

“Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο – Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση”
 
ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-4 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-4:2007

“Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο – Μέρος 1-4: Δομικά φύλλα ψυχρής έλασης”

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1499-1-5 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-5:2007

“Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο – Μέρος 1-5: Κελυφωτές κατασκευές”

Tα ως άνω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων (ΣΕΠ) με τα Εθνικά Προσαρτήματα, συμπληρώνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων με τις εθνικές παραμέτρους της Ελλάδας.

Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα απαρτίζονται από :

10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο) τα οποία με τη  σειρά τους υποδιαιρούνται σε

58 μέρη  με ανάλυση της συμπεριφοράς των δομημάτων (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων),  στο σεισμό ή / και στην πυρκαγιά.

Συνεχείς νέες εκδόσεις Τροποποιήσεων ή Διορθώσεων ή/και Ευρωκωδίκων.

 Ο ΕΛΟΤ έχει εντάξει  τους Ευρωκώδικες στην Ελληνική Τυποποίηση με τη μέθοδο της υιοθέτησης του πρωτότυπου κειμένου (Αγγλικού). Τα Πρότυπα αυτά διατίθενται στους ενδιαφερομένους χρήστες μέσω της Δ/νσης Πωλήσεων του ΕΛΟΤ (reth@elot.gr), καθώς και στο αναγνωστικό κοινό από την Βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, Αθήνα  (210 21 20 230).

Ειδική Ομάδα με εξειδικευμένους επιστήμονες επεξεργάζεται τη μετάφραση των κειμένων των Ευρωκωδίκων στην Ελληνική και μετά την έγκριση των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, θα εκδοθούν σε ενιαίο κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, τόσο οι Ευρωκώδικες όσο και τα Εθνικά Προσαρτήματά τους, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το κείμενο των Εθνικών Προσαρτήματων για την Ελλάδα, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ. για τα παραπάνω ΣΕΠ με τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων, στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας  Κ. Βελλή τηλ. 210-2120121) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  kkb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την   
 

                                                                         30η Νοεμβρίου 2009.

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού, σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.