Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση ΣΕΠ: Ευρωκώδικες – Εθνικά Προσαρτήματα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση τα παρακάτω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1490 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1990:2002  
“Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-1-1:2002  
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-1 : Γενικές δράσεις  –  Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-1-2:2003  
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-2 : Γενικές δράσεις – Δράσεις σε δομήματα λόγω
πυρκαγιάς” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-1-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-1-3:2004
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-3: Γενικές δράσεις –  Φορτία χιονιού” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-1-4 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-4:2005
 “Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-4: Γενικές δράσεις  – Δράσεις ανέμου” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-1-5 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-1-5:2004
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-5: Γενικές δράσεις – Θερμικές Δράσεις” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-1-6 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-1-6:2005
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 1-6: Γενικές δράσεις –  Δράσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-2:2004
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 2: Φορτία  κυκλοφορίας σε γέφυρες ” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-3 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-3:2007
“Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 3: Δράσεις  οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1491-4 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ EN 1991-4:2006
“Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 4: Σιλό και δεξαμενές” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1492-1-1 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1:2005
“Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια” 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1492-1-2 Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-2:2005
“Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-2 : Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά” 

Τα ως άνω Σχέδια Ελληνικών Προτύπων (ΣΕΠ) με τα Εθνικά Προσαρτήματα, συμπληρώνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων με τις εθνικές παραμέτρους της Ελλάδας.

Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ.
Συγκεκριμένα απαρτίζονται από :

  • 10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο) τα οποία με τη  σειρά τους υποδιαιρούνται σε
  • 58 μέρη με ανάλυση της συμπεριφοράς των δομημάτων (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων),  στο σεισμό ή / και στην πυρκαγιά.
  • Συνεχείς νέες εκδόσεις Τροποποιήσεων ή Διορθώσεων ή/και Ευρωκωδίκων.

Ο ΕΛΟΤ έχει εντάξει  τους Ευρωκώδικες στην Ελληνική Τυποποίηση με τη μέθοδο της υιοθέτησης του πρωτότυπου κειμένου (Αγγλικού). Τα Πρότυπα αυτά διατίθενται στους ενδιαφερομένους χρήστες μέσω της Δ/νσης Πωλήσεων του ΕΛΟΤ (reth@elot.gr), καθώς και στο αναγνωστικό κοινό από την Βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, Αθήνα  (210 21 20 230).

Ειδική Ομάδα με εξειδικευμένους επιστήμονες επεξεργάζεται τη μετάφραση των κειμένων των Ευρωκωδίκων στην Ελληνική και μετά την έγκριση των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, θα εκδοθούν σε ενιαίο κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, τόσο οι Ευρωκώδικες όσο και τα Εθνικά Προσαρτήματά τους, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το κείμενο των Εθνικών Προσαρτήματων για την Ελλάδα, εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει συσταθεί με την Υπ. Απόφαση Δ11β/82/10.11.1995 και λειτουργεί υπό την εκτελεστική γραμματεία του ΟΑΣΠ.Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ. για τα παραπάνω ΣΕΠ με τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων, στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας  Κ. Βελλή τηλ. 210-2120121) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  kkb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την   

30η Σεπτεμβρίου 2009

Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού, σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.