Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 2789 «Διεθνείς στατιστικές βιβλιοθηκών»

Ο Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 2789 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Διεθνείς στατιστικές βιβλιοθηκών», το οποίο βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 2789:2013  «Information and documentation – International library statistics».

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 2789 παρέχει οδηγίες και καθορίζει κανόνες για την κοινότητα των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με τη συλλογή και υποβολή στατιστικών στοιχείων για: 

  • την τυποποίηση αναφορών σε διεθνές επίπεδο·

  • τη διασφάλιση της συμβατότητας μεταξύ των χωρών για τις στατιστικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά από τους διευθυντές βιβλιοθηκών, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναφοράς σε διεθνές επίπεδο·

  • την ενθάρρυνση βέλτιστης πρακτικής στη χρήση στατιστικών για τη διαχείριση των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης.

Στο παρόν πρότυπο περιλαμβάνονται οι έννοιες και οι ορισμοί τους για τα περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία συνιστούν μια υπηρεσία βιβλιοθήκης και είναι απαραίτητα για τη συλλογή και διαχείριση στατιστικιών δεδεομένων, καθώς και οι διαδικασίες μέτρησης των στοιχείων αυτών για όλους τους τύπους πόρων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, τις οποίες παρέχουν οι βιβλιοθήκες στους χρήστες τους. Επίσης, στο πρότυπο περιγράφονται οι τρέχουσες λειτουργίες των βιβλιοθηκών διαφόρων τύπων, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών και τις μεταβολές στις σχέσεις των χρηστών με τις βιβλιοθήκες.

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 22 «Τεκμηρίωση», τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 22/5/2016, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Λ.Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:  dtenq [at] elot.gr