Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος Ευρωκώδικα – ΕΛΟΤ EN 1993-1-1/Α1:2014/ΝΑ

Yποβολή σε δημόσια κρίση

του σχεδίου του Εθνικού Προσαρτήματος για τον Ευρωκώδικα 3

«ΕΛΟΤ EN 1993-1-1/A1:2014 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (Τροποποίηση A1)»

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Εθνικού Προσαρτήματος  στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1993-1-1/Α1:2014, το οποίο είναι η Τροποποίηση του ΕΝ 1993-1-1:2005 “Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια”, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

Με το παρόν σχέδιο Εθνικού Προσάρτηματος λαμβάνεται μέριμνα για θέματα επιλογής της Κατηγορίας Εκτέλεσης για κατασκευές από χάλυβα στη χώρα μας, όπως προβλέπεται στο νέο Παράρτημα Γ του Ευρωκώδικα 3,  μέρος 1-1  και όπως επισημάνθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, ΕΛΟΤ ΤΕ 67 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ».

Το εγκεκριμένο κείμενο του Εθνικού Προσαρτήματος ΕΛΟΤ EN 1993-1-1/Α1:2014/ΝΑ θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1/Α1:2014 για την εφαρμογή του στην Ελλάδα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Για να γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2017/04/07, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Γραμματεία Διεύθυνσης Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120 125
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:  eurocodes [at] elot.gr