Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Δημόσια κρίση του σχεδίου του εθνικού προσαρτήματος του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013

Υποβολή σε Δημόσια κρίση του σχεδίου του ελληνικού προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013/ΝΑ «Εθνικό προσάρτημα του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013

“Σκυρόδεμα – Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση”»

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των διαδικασιών εκπόνησης και έκδοσης τυποποιητικών εγγράφων, υποβάλλει σε δημόσια κρίση το προαναφερόμενο σχέδιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο του κειμένου αυτού, συμπληρώνοντας το συνημμένο ειδικό έντυπο Υποβολής Σχολίων.

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ., πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο έως την

5η Απριλίου 2016

 

Το νέο αυτό σχέδιο προτύπου θα ενσωματωθεί στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 (το οποίο τελεί υπό μετάφραση). Το ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 διατίθεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ:

 

Βιβλιοθήκη Αθηνών
Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι
Τηλ.: 210 2120210
Τ/Ο: 210 2120131

 

Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Διασταύρωση Οδών: ΝΒ6 και ΔΑ10 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)
Τηλ.: 2310 569 978, 989
Τ/Ο: 2310 569 996

Με την έκδοση του Εθνικού Προσαρτήματος η χώρα μας είναι εφοδιασμένη με ένα πλήρες σύστημα σχεδιασμού, παραγωγής, ελέγχου συμμόρφωσης καθώς και μεθοδολογίας κατασκευής έργων από σκυρόδεμα. Τα εθνικά προσαρτήματα των κύριων ευρωπαϊκών προτύπων του συστήματος παραγωγής έργων από σκυρόδεμα, που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, βρίσκονται στη διάθεση του ελληνικού τεχνικού κόσμου και βρίσκονται σε απόλυτη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΣΥΠ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση Τυποποίησης
Τηλ.: 210 2120 115
Τ/Ο.: 210 2120 131
Ηλ. Ταχ.:
ampora [at] elot.gr