Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων στους πλαστικούς σωλήνες

 

«Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων στους πλαστικούς σωλήνες»

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών o ΕΛΟΤ επανέρχεται υπενθυμίζοντας την  ανάγκη εφαρμογής των Ευρωπαϊκών  Προτύπων στους πλαστικούς σωλήνες  υπέρ των  αποσυρθέντων (από το έτος 2006)  σχετικών προτύπων ΕΛΟΤ  και συγκεκριμένα:

Ø  Για σωλήνες υπονόμων και υπόγειας αποχέτευση από PVCU ισχύει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση – Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVCU) – Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα» που έχει αντικαταστήσει το  πρότυπο ΕΛΟΤ 476.

Ø  Για σωλήνες μεταφοράς ρευστών υπό πίεση από PVCU ισχύει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2 «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού – Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVCU) – Μέρος 2: Σωλήνες» που έχει αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ 474.

Ø  Για σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης από PVCU ισχύει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτιριακών εγκαταστάσεων – Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVCU) – Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και σωληνώσεων» που έχει αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ 686.

Τα παραπάνω Ευρωπαϊκά Πρότυπα θα αποτελέσουν τη βάση των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης για σήμανση CE, ενώ επίσης η υιοθέτηση αυτών προβλέπεται στην Ελληνική Νομοθεσία για τον έλεγχο των Πλαστικών Σωλήνων.

Τονίζεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές τεχνικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων προς έλεγχο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σε σχέση με τα αποσυρθέντα Πρότυπα ΕΛΟΤ όπως οι αυστηρότερες  απαιτήσεις Α’ ύλης, οι αυξημένες  μηχανικές  και θερμικές αντοχές, η καταλληλότητα  για χρήση μεταφοράς πόσιμου νερού κ.α.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καθορίζουν επίσης μεθόδους ελέγχου και δειγματοληψιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις για τις ανάγκες ελέγχου παρτίδας των υπό προμήθεια σωλήνων.

 Για τις ανάγκες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ποιότητας στον κλάδο πλαστικών σωλήνων, ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει τις διαδικασίες πιστοποίησης συστημάτων πλαστικών σωληνώσεων με την υιοθέτηση των  σχετικών  Ελληνικών Σημάτων Συμμόρφωσης (ΣΣ) που βασίζονται στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Με την χρήση των πιστοποιημένων (ΣΣ) σωλήνων δεν χρειάζεται να γίνουν επιπλέον δειγματοληψίες και στη  συνέχεια ποιοτικοί  έλεγχοι, αφού η συμμόρφωση του συνόλου πιστοποιημένου (ΣΣ) σωλήνα του παραγωγού  επιτηρείται από τον  ΕΛΟΤ.

Ο ΕΛΟΤ διαπιστώνοντος ότι παρά την απόσυρση των ανωτέρω Ελληνικών Προτύπων, συνεχίζεται η εφαρμογή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη, επισημαίνει για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα για την άμεση προσαρμογή των προδιαγραφών των προϊόντων στις διακηρύξεις έργων στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και την χρήση του Ελληνικού  Σήματος Συμμόρφωσης (ΣΣ) , με κύριο σκοπό τον εξορθολογισμό της αγοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών ΕΛΟΤ, κα. Λ. Αναστασίου, Τηλ.: 2310 79.88.45, τ/ο 2310 797 592

email: lia@elot.gr