Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Έκδοση ΕΛΟΤ EN ISO 9004:2018 για τη βιωσιμότητα και διαχρονική επιτυχία των επιχειρήσεων

Έκδοση ΕΛΟΤ EN ISO 9004:2018 για τη βιωσιμότητα και διαχρονική επιτυχία των επιχειρήσεων

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την έκδοση στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς προτύπου ISO 9004:2018, Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success:

ΕΛΟΤ EN ISO 9004:2018, Διαχείριση της ποιότητας – Ποιότητα του Οργανισμού – Οδηγίες για τη διαχρονική επιτυχία.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2015, για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ), εστιάζει στην παροχή εμπιστοσύνης στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Tο πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 9004 εστιάζει στην παροχή εμπιστοσύνης στην ικανότητα του Οργανισμού για συστηματική βελτίωση των επιδόσεών του, ώστε να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και διαχρονική επιτυχία του.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την επιτυχία του Οργανισμού αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και αναδύονται καινούργιες απειλές και ευκαιρίες. Παράδειγμα, οι υποχρεώσεις για την επίτευξη των Παγκόσμιων στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη γεννούν νέες απαιτήσεις για συμβατές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις. Εκτός από τους παράγοντες που ενδεχομένως λαμβάνονται ήδη υπόψη στα ΣΔΠ, όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα καθώς και η ευελιξία θα πρέπει να εστιάσουμε και σε άλλες ανάγκες όπως είναι η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης και η λογοδοσία για τη συμβατότητα των σκοπών και πρακτικών του Οργανισμού με τοπικές πολιτισμικές αξίες.

Tο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9004 εισάγει την έννοια της ποιότητας του Οργανισμού η οποία αναφέρεται στα απαιτούμενα εγγενή χαρακτηριστικά του που θα διασφαλίσουν τη διαχρονική επιτυχία του, καθώς και την έννοια της ταυτότητας του Οργανισμού ως σύνθεση της αποστολής, οράματος, αξιών και αντιλήψεων που θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις επικρατούσες αξίες στο περιβάλλον λειτουργίας του.

Η προσαρμογή στις νέες ανάγκες αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό, τα διευθυντικά στελέχη όλων των βαθμίδων. Ζητούμενο είναι η απόκτηση της ικανότητας εντοπισμού των επιδραστικών παραγόντων για την διαχρονική επιτυχία του Οργανισμού και της ικανότητας πρόβλεψης των αλλαγών στο εξελισσόμενο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού. Η άντληση και διαμοιρασμός της γνώσης, η δημιουργικότητα και η καινοτομία καθίστανται όλο και πιο καθοριστικοί παράγοντες για τη διαχρονική επιτυχία.

Το Πρότυπο παρέχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης του βαθμού ωριμότητας του Οργανισμού στην πορεία μετασχηματισμού και ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής και της συστηματικής βελτίωσης των σχετικών επιδόσεων.

Tο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9004 παρέχει τις οδηγίες μετασχηματισμού που μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής και φύσης δραστηριοτήτων, του Ιδιωτικού, Δημοσίου ή Κοινωνικού Τομέα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9004:2018 καταργεί την προηγούμενη έκδοση του 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2120210 και 207 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales [at] elot [dot] gr.