Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Έκδοση προτύπων και προδιαγραφών για εμπορικά καταστήματα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση

α) του προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων– Απαιτήσεις και συστάσεις»
β)  της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1453 (οδηγός εφαρμογής) και
γ)  της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1454 για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την απονομή του σήματος ποιότητας εμπορικών καταστημάτων και τη σύσταση και λειτουργία σχετικού Μητρώου.

Η έκδοση του προτύπου για την ποιότητα εμπορικών καταστημάτων αποσκοπεί

α) στη αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης με το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών
β) στην κοινωνικώς υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά των εμπορικών καταστημάτων με την ενίσχυση των δεσμών εμπιστοσύνης με καταναλωτές, προμηθευτές, εργαζόμενους, δημόσιες Αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και
γ) την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τη διαφοροποίηση και ανάδειξη ταυτότητας με την ενίσχυση της συμμετοχής στην τοπική και εγχώρια αλυσίδα αξίας και την εφαρμογή ή προώθηση καινοτομιών και σχετικών καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη του προτύπου και των ως άνω Τεχνικών Προδιαγραφών για την ποιότητα των εμπορικών καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο χρηματοδοτήθηκε από το έργο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013 με κωδικό MIS 383557, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

Image removed.