Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Έκδοση στα Ελληνικά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000, 9001 & 14001:2015

Έκδοση στα Ελληνικά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

 

 

Από 2 Νοεμβρίου 2015 είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα οι νέες εκδόσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001 και 9000 καθώς και το 14001.

Οι εν λόγω εκδόσεις έχουν τη νέα δομή που καθιέρωσε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης και παρέχουν τις θεμελιώδεις αρχές, τους ορισμούς εννοιών και τις απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ειδικότερα, διατίθενται από τη βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ τα παρακάτω πρότυπα:

1) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο
Quality management systems Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

 

2) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις
Quality management systems Requirements (ISO 9001:2015)

 

3) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του
Environmental management systems Requirements with guidance for use (ISO14001:2015)

 

 

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015 περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές και ορίζει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης της ποιότητας για την αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών των προτύπων συστημάτων διαχείρισης.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και δίνει έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης στις δραστηριότητες του Οργανισμού ώστε να εντοπίζει απειλές και ευκαιρίες στην επίτευξη των στόχων του για την ποιότητα και να τις αντιμετωπίζει ή αξιοποιεί κατάλληλα.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε ένας οργανισμός να διαχειρίζεται κατάλληλα τις περιβαλλοντικές του ευθύνες και να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση δημιουργώντας αξία για τον ίδιο τον Οργανισμό, το περιβάλλον και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Η κατάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Οργανισμού υλοποιείται με βάση τον κύκλο ζωής των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προτύπων και τις διαφορές τους από τις προηγούμενες εκδόσεις, βλ. συνημμένες παρουσιάσεις της εκδήλωσης που οργανώθηκε από τον ΕΛΟΤ και το ΕΒΕΑ με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων στις 14 Οκτωβρίου 2015.

 

Τα πρότυπα διατίθενται στις παρακάτω τιμές (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

·            ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015 τιμή 90 €

·            ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 τιμή 70 €

·            ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 τιμή 75 €

 

 

Για αναπαραγωγή προτύπων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ισχύει η συνημμένη πολιτική του ΕΛΟΤ.

 

Για πληροφορίες/παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Παναγιώτη Κελέρη, τηλ. 210-2120210, Ντέπη Λαλουδάκη, τηλ. 210-2120324 ή Ελένη Κεσανλή, 2310-569978.

Ηλ. Ταχυδρομείο: sales [at] elot.gr

 

Επιπλέον, ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει τη διενέργεια σεμιναρίου στις 14-15 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα με τίτλο «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015». Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν προσεχώς στον ιστότοπο του ΕΛΟΤ.