Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ΕΛΟΤ ISO 30414 «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – Κατευθυντήριες οδηγίες για Αναφορές σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την ελληνική έκδοση του Διεθνούς προτύπου

ISO 30414:2018

Human resource management — Guidelines for internal and external human capital reporting

                                        

ως ΕΛΟΤ ISO 30414 «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – Κατευθυντήριες οδηγίες για Αναφορές σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο».

 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή οι γνώσεις, η εξειδίκευση και οι δεξιότητες, η δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων  ενός οργανισμού, της Διοίκησης, του στελεχιακού δυναμικού και του προσωπικού του γενικώς, συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας και στη βελτίωση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων του.

 

Το Πρότυπο παρέχει οδηγίες για τη συλλογή δεδομένων, τη μέτρηση, ανάλυση και την υποβολή διαφανών Αναφορών για εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σε πεδία ειδικού ενδιαφέροντος όπως η κουλτούρα του Οργανισμού και η συνεισφορά προσωπικού – η διαφορετικότητα και ένταξη –  η παρακίνηση, τα κίνητρα, η επιβράβευση, η μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη – η διαθεσιμότητα προσωπικού και το πλάνο διαδοχής και αναπλήρωσης και – η υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία.

 

Οι Αναφορές διευκολύνουν την άντληση πληροφοριών, την κατανόηση των ωφελημάτων  της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την αποτίμηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων και την εκτίμηση ευκαιριών και απειλών λόγω του ανθρώπινου παράγοντα και των δυνητικών μελλοντικών επιδόσεων του Οργανισμού.

 

Η μέριμνα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση, ανταγωνιστικότητα και διαχρονική επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών, του ιδιωτικού ή δημοσίου ή/και εθελοντικού Τομέα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, κα Γεωργία Ρεμπούτσικα δήλωσε: «Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και διάδοση νέων προτύπων ως εργαλείων μέτρησης της συνεισφοράς του ανθρώπινου δυναμικού.  Θεωρούμε ότι οι Δημόσιες Αρχές, οι Διοικήσεις εταιρειών και οργανισμών οι Επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδος, οι Εργαζόμενοι και η Κοινωνία συνολικά ενδιαφέρονται για την επικοινωνία και γνωστοποίηση δεδομένων  και αντικειμενικών στοιχείων για τη Διακυβέρνηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας για συντελεστές, αποδέκτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

 

Το Πρότυπο διατίθεται στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 2120207 & 210 2120210, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales [at] elot.gr,.

Μπορείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο, να δείτε τους ελληνικούς όρους και ορισμούς εννοιών του πεδίου «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού»:

 

https://drive.google.com/file/d/1Kb0HFOIM8HDgwioFE9chffysOMRB40T0/view?usp=sharing