Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Έρευνα για την αναθεώρηση του ISO 9001:2015

Έρευνα για την αναθεώρηση του ISO 9001:2015

 

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις», που αναπτύχθηκε από τoν ISO (Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης) και υιοθετήθηκε από το ΕΣΥΠ/EΛOT ως EΛOT EN ISO 9001 είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα στον κόσμο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα του τέλους 2019, υπάρχουν 883.521 έγκυρα πιστοποιητικά που σχετίζονται με 1.217.972 εγκαταστάσεις στον κόσμο (στην Ελλάδα, 6.570 και 5.984, αντίστοιχα). Το ISO 9001 είναι η βάση για μια σειρά κλαδικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για συστήματα διαχείρισης στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αεροναυπηγική, στον κλάδο της Υγείας κ.λπ. Μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001.

Τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας (ΣΔΠ) συμβάλλουν σημαντικά στη διασφάλιση της αξιοπιστίας τόσο των περιφερειακών όσο και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας μιας μεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο.

Το ISO 9001 καθορίζει απαιτήσεις για ένα ΣΔΠ όταν ένας οργανισμός:
  χρειάζεται να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής ενός ΣΔΠ, που περιλαμβάνει διαδικασίες για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του πελάτη και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Το ISO 9001 εκδόθηκε το 1987 και έχει ήδη αναθεωρηθεί 4 φορές για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην τεχνολογία, την οικονομία και τις εξελίξεις στην  κοινωνία. Για να διασφαλιστεί η ανταπόκριση  και η χρησιμότητα του ISO 9001, η σχετική επιτροπή του ISO, η ISO/TC176 «Διαχείριση ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας», αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια παγκόσμια έρευνα για το μέλλον του ISO 9001. Οι στόχοι αυτής της έρευνας είναι η άντληση δεδομένων και απόψεων των χρηστών σχετικά με:

α) την προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς που εφαρμόζουν ένα ΣΔΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας έκδοσης του ISO 9001 (του 2015),
β) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του προτύπου, και
γ) το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι το Πρότυπο θα εξυπηρετεί το σκοπό του και στο μέλλον.

Κύριο ζητούμενο της έρευνας είναι αν, για την επόμενη πενταετία, η παρούσα έκδοση θα πρέπει να μείνει «ως έχει», να αναθεωρηθεί, ή να συμπληρωθεί με πρότυπα, με περισσότερες ή λιγότερες απαιτήσεις.

Η επιτροπή ISO TC 176 και ο ΕΛΟΤ προσκαλούν τους χρήστες να συμμετάσχουν στην παγκόσμια έρευνα, για το μέλλον του ISO 9001.

Η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική για να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία, η χρησιμότητα και η αναγνώριση του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001 και είμαστε ευγνώμονες για τη συμμετοχή σας στην έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στην έρευνα μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας οποιονδήποτε από τους υπερσυνδέσμους:

https://www.surveymonkey.com/r/ISO9001_User_Survey_2020
https://committee.iso.org/home/tc176sc2