Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ευρωπαϊκα πρότυπα δομικών υλικών

 

Με αφορμή δελτίο τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με το οποίο ανακοινώθηκε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των δομικών υλικών, ο ΕΛΟΤ θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα:

1.    Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα δημιουργούνται από εκπροσώπους των Οργανισμών Τυποποίησης όλων των Κρατών – Μελών κάτω από συγκεκριμένες, διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους διαδικασίες. Στην Ελλάδα, ο ΕΛΟΤ έχει ανοίξει αυτές τις διαδικασίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ενεργός και διαρκής συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες κάθε ενδιαφερόμενου (κλάδου, επιχείρησης κλπ.) είναι δικαίωμα. Μη άσκηση αυτού του δικαιώματος καθιστά πρακτικά αδύνατη την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικασίες και αφαιρεί από τους αδιαφορούντες το δικαίωμα του εκ των υστέρων παραπόνου.

2.     Όλα τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, μετά την έγκρισή τους, εντάσσονται υποχρεωτικά («υιοθετούνται») ως έχουν, χωρίς καμία αλλαγή, στο σύστημα τυποποίησης των Κρατών – Μελών της ΕΕ. Είναι δε για την Ελλάδα απολύτως ισοδύναμα με τα αμιγώς Ελληνικά Πρότυπα. Όσα από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έχουν εκπονηθεί προκειμένου να ικανοποιήσουν απαιτήσεις Κοινοτικών Οδηγιών υποχρεωτικής μορφής, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για κάθε Κράτος – Μέλος, το οποίο μάλιστα είναι υποχρεωμένο να αποσύρει όποια εθνική του νομοθεσία αντίκειται σε αυτά.
 
Με βάση τα παραπάνω, που είναι δεδομένα δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα λόγω των συνθηκών και της ειδικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλεί τουλάχιστον απορία η αναφορά του δελτίου τύπου σε «τυφλή υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Προτύπων». Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα υιοθετούνται υποχρεωτικά από όλα τα Κράτη-Μέλη, ακριβώς για να μην βάζει το καθένα δικούς του κανόνες και δημιουργεί τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Αν δεν δημοσιευόταν η σχετική υπουργική απόφαση τότε η Ελλάδα θα παραβίαζε ευθέως την κοινοτική νομοθεσία.

3.    Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα εκπονούνται στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα. Μετάφρασή τους σε άλλες κοινοτικές γλώσσες αποτελεί δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση, των υπολοίπων Κρατών – Μελών που δεν χρησιμοποιούν τις τρείς αυτές γλώσσες. Η μετάφραση των Ευρωπαϊκών Προτύπων σε άλλη γλώσσα είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία, διότι α) παράγεται πρωτογενής ορολογία και β) ο Οργανισμός Τυποποίησης που τα μεταφράζει πρέπει να βεβαιώνει το ακριβές της μετάφρασης, διατηρώντας τα πνευματικά δικαιώματα που του αναλογούν.

Το Κράτος κατά καιρούς χρηματοδότησε ή συγχρηματοδότησε μαζί με την Ε.Ε. την μετάφραση ορισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων, λίγων σε αριθμό σε σχέση με την ετήσια παραγωγή των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι  ανά κλάδο απουσίασαν σχεδόν παντελώς από την ανάληψη οικονομικής συνεισφοράς για το σκοπό των μεταφράσεων.

4.     Η συμμόρφωση των Ελληνικών Προϊόντων με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές και Πρότυπα είναι ένα θέμα, που έχει απασχολήσει κατά κόρον τον ΕΛΟΤ, αφού όσο η παραγωγή ενός προϊόντος στην Ελλάδα καλύπτεται από την ανοχή του κράτους και της αγοράς, τότε γιατί να συμμορφωθεί με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα! Έχουμε γίνει μάρτυρες αμφισβήτησης της  καταλληλότητας ενός προϊόντος, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του 2012, αλλά δεν είχε «πιστοποιηθεί» με ελληνικές προδιαγραφές του 1960!

Όσο για την ιπτάμενη τέφρα της Ελλάδας, παραπροϊόν καύσης σε κάποιες διαδικασίες παραγωγής,  αυτή ανήκει στην κατηγορία των συστατικών παραγωγής σκυροδέματος που δεν έγιναν δεκτά να περιληφθούν στο αρχικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Μόνο το τελευταίο διάστημα ενδιαφέρθηκαν κάποιοι φορείς  και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ενώσουν δυνάμεις σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΟΤ προκειμένου να πείσει η χώρα μας να περιληφθεί αυτή (ιπτάμενη τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο) στην μελλοντική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου.

Για όποιον θα ενδιαφερόταν για τεχνικές λεπτομέρειες, επισημαίνονται τα παρακάτω:
Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1 & 2 αναφέρεται στην πυριτική ιπτάμενη τέφρα. Στη χώρα μας, μέσω των παραπροϊόντων καύσης λιγνίτη, παράγεται ιπτάμενη τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο (Ι. Τ. Πτολεμαΐδας) που χρησιμοποιείται από τις εταιρίες τσιμέντου για την παραγωγή σύνθετων τσιμέντων.  Σχετικά με τη χρήση της ιπτάμενης τέφρας, ως δεύτερου συστατικού υδραυλικής κονίας, το ευρωπαϊκό πρότυπο επιτρέπει τη χρήση της, εάν υπάρχει σχετικό πρότυπο ή Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ). Με την πρόσφατη προσπάθεια που περιγράφηκε παραπάνω, ο ΕΛΟΤ έκανε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (
CEN) για την εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου ιπτάμενης τέφρας υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο (High calcium fly ash). Κάθε παραγωγός που θα ενδιαφερθεί για τη σήμανση CE σε αυτήν την τέφρα που θα πρέπει να έχει ορισμένα υδραυλικά χαρακτηριστικά, μπορεί να απευθυνθεί στον ΕΛΟΤ για να εκδώσει μέσω ΕΟΤΑ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Εγκρίσεων) ειδική κατευθυντήρια οδηγία για αυτό το προϊόν.

Ο ΕΛΟΤ δεν προτίθεται να σχολιάσει άλλες αναφορές του δελτίου Τύπου του ΤΕΕ για το υπόψη θέμα, διότι θεωρεί ότι δεν τον αφορούν.
 
Ο ΕΛΟΤ είναι ο θεματοφύλακας της ελληνικής πολιτείας για τη διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν στη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση. Η αποστολή όμως αυτή δεν είναι εφικτή χωρίς την άμεση και αποδοτική συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές, τους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλογικούς Φορείς, αλλά και κάθε κλάδο της οικονομίας ξεχωριστά, γι’ αυτό και παραμένει πάντα «ανοικτός» σε συνεργασίες και συνέργιες, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων εμπλεκομένων φορέων δι’ εκπροσώπων τους στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ.