Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Η προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Εναρμονισμένων Προτύπων δεν τίθεται σε αμφισβήτηση – ωστόσο, υπερισχύει το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίησή τους

megalo

Σήμερα, 5 Μαρτίου 2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την απόφασή του στην Υπόθεση C-588/21 P σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα Εναρμονισμένα Πρότυπα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1049/2001.

Η δικαστική απόφαση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι τα Εναρμονισμένα Πρότυπα υπόκεινται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, το ΔΕΕ (ECJ) διαπιστώνει ότι υπερισχύει το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση των Εναρμονισμένων Προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1049/2001 και, ως εκ τούτου, ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρνηθεί την πρόσβαση που ζητήθηκε στα τέσσερα πρότυπα.

Η CEN και η CENELEC, ως δύο από τους επίσημους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ΕΟΤ), καθώς και τα μέλη τους – οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης και οι Εθνικές Επιτροπές σε 34 Ευρωπαϊκές χώρες – χαιρετίζουν το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το κύριο επιχείρημα των προσφευγόντων και του Γενικού Εισαγγελέα, οι οποίοι είχαν προτείνει να εξαιρούνται τα Εναρμονισμένα Πρότυπα, εν γένει, από το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ούτε, η δικαστική απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι η πρόσβαση σε έγγραφα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1049/2001, δεν θίγει τυχόν υφιστάμενους κανόνες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να περιορίζουν το δικαίωμα τρίτων μερών να αναπαράγουν ή να χρησιμοποιούν τα έγγραφα που εκδίδονται.

Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης κατέστη δυνατή χάρη στην  εμπειρογνωμοσύνη και την εθελοντική συνεισφορά των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών από διαφορετικά υπόβαθρα, όπως είναι οι επιχειρήσεις, η κυβέρνηση, οι καταναλωτές, οι εμπορικές ενώσεις, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Το εν λόγω συμπεριληπτικό σύστημα διασφαλίζει ότι τα πρότυπα είναι εύκολα στην εφαρμογή τους, προσαρμόζονται συνεχώς στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημα με τα διεθνή πρότυπα. Ως εκ τούτου, παρέχουν στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μια έγκαιρη και αξιόπιστη λύση για την πρόσβαση στην Ενιαία και παγκόσμια αγορά, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Βασιζόμενη σε αυτό, συνολικά η κοινότητα της CEN και της CENELEC θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, ώστε να καταστεί το σύστημα μας κατάλληλο για το μέλλον, προς όφελος της Ενιαίας Αγοράς και προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ευρώπης.

(https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2024/brief-news/2024-03-05-ECJ-Case.)