Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

ISO 45001:2018 και άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης & πιστοποίηση στην Ελληνική

ISO 45001:2018 και άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης & πιστοποίηση στην Ελληνική

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την έκδοση στην ελληνική γλώσσα του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 “Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής”. Τίτλος στην Αγγλική: “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use”.

Το νέο πρότυπο 45001 αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που είχε βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 εκπονήθηκε προκειμένου το Σύστημα για την ΥΑΕ να είναι συμβατό και να ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παρόλο που η πιστοποίηση με το ΕΛΟΤ ISO 45001 δεν αποτελεί απαίτηση, οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται ή έχουν πιστοποιηθεί με το ΕΛΟΤ 1801 ή το OHSAS 18001 μπορούν αν το επιθυμούν να προετοιμαστούν για τη μετάβαση και πιστοποίηση, αναζητώντας σχετικές πληροφορίες στους ιστοτόπους των IAFκαι ΕΣΥΔ.

Διατίθενται επίσης από τον ΕΛΟΤ:

α) η 2η έκδοση ΕΛΟΤ ISO 31000:2018, “Διαχείριση της διακινδύνευσης – Κατευθυντήριες οδηγίες”, τίτλος στην Αγγλική: “Risk management – Guidelines”, που παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε είδους διακινδύνευσης απόκλισης από προβλεπόμενο ατόχο,

β) η Τεχνική Προδιαγραφή ISO/IEC TS 17021-10 (στην Αγγλική, προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση της μετάφρασης στην Ελληνική), που καθορίζει τις απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας για το προσωπικό επιθεώρησης και πιστοποίησης. για μια ενιαία προσέγγιση στην επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης για την ΥΑΕ.

Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές για Συστήματα Διαχείρισης & την επιθεώρηση και πιστοποίηση, που διατίθενται ή είναι υπό έκδοση στην ελληνική γλώσσα, παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες/παραγγελίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2120210 και 207 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales [at] elot [dot] gr.