Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Καινοτομικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

‘’ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ‘’

 

Στα πλαίσια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας εν γένει και ειδικότερα της γυναικείας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων της ‘’αγοράς‘’,  εκπόνησε ένα καινοτόμο Πρότυπο – Εργαλείο, το οποίο παρουσίασε, το καλοκαίρι του 2011, με το ιδιόλεκτο ‘’ Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1437, Γραμματεία Διοίκησης – Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου και Υποστηρικτικά Εργαλεία ‘’ και το διαθέτει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του www.elot.gr, από το e-shop.
Η ιδιαιτερότητα του Προτύπου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ελληνική καινοτομία και δεν υφίσταται στην Ευρώπη, ούτε και διεθνώς ανάλογο του. Προέκυψε, μετά από πολύχρονη έρευνα στο πεδίο της γραμματειακής υποστήριξης και τριετή προετοιμασία, ως απαίτηση της αγοράς και αυτό επιβεβαιώθηκε, κατά το διάστημα της δημόσιας κρίσης του,  από την υποδοχή που του επιφυλάχτηκε με την κατάθεση των θετικών απόψεων πάσης φύσεως φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων,  καθηγητών ΑΕΙ και επαγγελματιών Γραμματέων. 
Στόχος του Προτύπου 1437 ‘’ Γραμματεία Διοίκησης ‘’ είναι να δώσει :
ι.  αφενός στους επιχειρηματίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στα στελέχη των δημόσιων οργανισμών, ένα ορθολογικό πλαίσιο για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της Γραμματείας Διοίκησης καθώς και την περιγραφή των προηγμένων συστημάτων τηλεματικής, που συνδράμουν τις διαδικασίες αυτές και
ιι. αφετέρου στις/στους Γραμματείς Βοηθούς Διοίκησης, μια οριοθετημένη αναλυτική παρουσίαση των απαιτούμενων προσόντων επαγγελματικής επάρκειας για τη θέση, προκειμένου κατά την αναζήτηση εργασίας να διαθέτουν τα προσόντα αυτά ή εφόσον εργάζονται, μέσω αυτών, να αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς στόχους, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και να είναι επαγγελματικά αναγνωρίσιμες/οι.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω Πρότυπο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα :  

·         ‘’  Όρων και ορισμού εννοιών, του γνωστικού πεδίου Διοίκηση, Γραμματεία Διοίκησης και Γραμματεύς Βοηθός Διοίκησης ‘’, 

·         ‘’ Καθορισμού υπηρεσιών Γραμματείας Διοίκησης, με οριοθέτηση υπευθυνοτήτων, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης και με έμφαση στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η Ανωτάτη Διοίκηση ‘’,

·         ‘’ Επαγγελματικής επάρκειας, επαγγελματικού περιγράμματος, καθιέρωσης αρχών επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας των Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης καθώς και όρων  των υπεργολαβικών υπηρεσιών Γραμματείας Διοίκησης ‘’,

·         ‘’ Περιγραφικής γνώσης των σύγχρονων συστημάτων της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, που επικουρούν τη γραμματειακή υποστήριξη, όπως Management Information Systems, Decision – Support Systems, Business Intelligence Systems, Record Management Systems με βάση το ISO 15489-1/2001 ) ‘’,

·         ‘’ Αξιολόγησης της Γραμματείας Διοίκησης, εντός της επιχείρησης / οργανισμού καθώς και των υπεργολαβικών υπηρεσιών ‘’.

·         Πληροφόρησης  για τη βασική σχετική νομοθεσία, τα σχετικά πρότυπα και τη σχετική  βιβλιογραφία.

Με γνώμονα τα δεδομένα αυτά και προκειμένου οι Γραμματείς Βοηθοί Διοίκησης να μπορούν να αποδεικνύουν έμπρακτα στην ‘’αγορά’’ τα επαγγελματικά τους προσόντα, υφίσταται και λειτουργεί, στον τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την ACTA (www. acta.edu.gr), ένα syllabus πιστοποίησης διεθνών προδιαγραφών, με βάση το οποίο μπορούν να πιστοποιούν, κατόπιν εξετάσεων, τα προσόντα αυτά στον ανωτέρω Φορέα και να τους απονέμεται το πιστοποιητικό Certified Secretaries Management Assistants (CSMA), που αναφέρεται στο β΄. επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας, του επαγγελματικού περιγράμματος αρ. 50 ‘’Γραμματέας Διοίκησης/Διεύθυνσης‘’, του ΕΟΠΠΕΠ – ΕΚΕΠΙΣ.
Το σχήμα πιστοποίησης CSMA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ (αρ. πιστ. 594), τον κατά νόμο αρμόδιο Οργανισμό, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο, από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της European Cooperation for Accreditation.
Η όλη προσπάθεια αυτή επικουρείται από Εγχειριδίο ‘’ Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης ‘’ , των εκδόσεων Γκιούρδας Εκδοτική & Interactive Books και από εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για πιστοποίηση, τα οποία προσφέρονται και διενεργούνται από κατ’ επάγγελμα εξειδικευμένους εκπαιδευτές ενηλίκων ή/και από διαπιστευμένες προς τούτο εκπαιδευτικές εταιρίες, είχε δε- και συνεχίζει να έχει ως κατάληξη – την πιστοποίηση, από την ACTA, 400 και πλέον Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.
Είναι κατά συνέπεια στο ‘’χέρι’’ όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων – Γραμματέων, Στελεχών Δημοσίων Οργανισμών, Επιχειρηματιών ή/και Στελεχών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων, Εκπαιδευτικών Εταιριών, Φορέων, Ομάδων, Επαγγελματικών Σωματείων, Επιμελητηρίων – να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της οργανωσιακής επιχειρηματικότητας και δη της γυναικείας, στην περίοδο κρίσης, ύφεσης και ανεργίας που διανύουμε,  και ειδικότερα σε τομείς που άπτονται όλου του φάσματος της επιχειρησιακής πρακτικής δεδομένου ότι :

·         η ‘’Γραμματεία Διοίκησης’’ – με εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου 1437 του ΕΛΟΤ -, καθίσταται επιχειρησιακά ο τομέας ΄΄δίαυλος΄΄, μέσω του οποίου διοδεύεται ορθολογικά οργανωμένα η υλοποίηση των επιχειρησιακών  αποφάσεων και

·         η/ο εκπαιδευμένη/ος και πιστοποιημένη/ος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης αποτελεί, ουσιαστικά πλέον, το ΄΄alter ego´´ του ασκούντα Διοίκηση manager ή επιχειρηματία, σε ευφυείς οργανώσεις  με οπτική διηνεκούς επιτυχίας, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.