Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) συγκροτεί το 5ο μητρώο ‘επιμελητών – ειδικών εμπειρογνωμόνων’ που αφορά προδιαγραφές τεχνικών έργων.

Ε’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συγκρότηση Μητρώου “Επιμελητών” / Ειδικών – Εμπειρογνωμόνων σχετικά με

Προδιαγραφές Τεχνικών έργων

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης : 2022-07-19

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 2022-07-29

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαδικασίες και Οργανισμούς Τυποποίησης, με ευθύνη τη λειτουργία των διαδικασιών τυποποίησης  στην Ελλάδα και την εκπόνηση και διαχείριση των Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι τυποποιητικά έγγραφα που έχουν  εκδοθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) κατόπιν σύμβασης μεταξύ ΕΛΟΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ (Αύγουστος 2009).

Το παρόν έργο αφορά στην αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με το δίκαιο της Ένωσης, με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται, με τα Διεθνή Πρότυπα, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η μεθοδολογία για την αναθεώρηση των ΕΤΕΠ είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και τον Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 «Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων», η οποία έχει συσταθεί και ανασυγκροτηθεί με απόφαση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, εισηγείται για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, εισηγείται για την έγκριση των αναθεωρημένων ΕΤΕΠ και είναι η μόνη αρμόδια, για την ορθή και πλήρη σύνταξη του τεχνικού αντικειμένου των παραδοτέων.

Στην υλοποίηση του έργου, συμμετέχουν επίσης ο «Ανάδοχος», ο οποίος προετοιμάζει το εκάστοτε σχέδιο αναθεωρημένου κειμένου ΕΤΕΠ, και oι «Επιμελητές», οι οποίοι ελέγχουν και αξιολογούν τα αναθεωρημένα κείμενα ΕΤΕΠ και εισηγούνται την έγκρισή τους στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 99.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για αναθεώρηση Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αναφέρονται παραπάνω, το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προτίθεται να προχωρήσει σε Δ’ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Μητρώου “Επιμελητών” / Ειδικών – Εμπειρογνωμόνων για Προδιαγραφές Τεχνικών Έργων.

Οι “Επιμελητές” / Ειδικοί Εμπειρογνώμονες στους οποίους θα ανατεθεί έργο, θα υποβοηθήσουν την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ/ΤΕ 99) στη διαδικασία αναθεώρησης (βελτίωση – επικαιροποίηση – συμπλήρωση) συγκεκριμένων ΕΤΕΠ.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Λ. Κηφισού 50, 121 33 Αθήνα (υπόψη κας Κυριακής Παπασταθοπούλου τηλ. 210-2120106) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση kpapastathopoulou@elot.gr.

Η πέμπτη αξιολόγηση για ένταξη στο Μητρώο θα λάβει υπόψη τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 2022-07-29.