Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων – 14 Οκτωβρίου 2013 – Δελτίο τύπου ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ΄ΚΛΑΔΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ2 (ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
14 Οκτωβρίου 2013 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

1. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα και οι εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα σε συνάρτηση με τα δεδομένα της παρούσας οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αποτελούν βασικούς παράγοντες οι οποίοι και καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή κοινών προτύπων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εφαρμογή κοινών προτύπων μας οδηγεί στην διαλειτουργικότητα η οποία και αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος για την επαύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
2. Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της Χώρας μας είναι από τους πρώτους διαχρονικά εθνικούς οργανισμούς που έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν επιτυχώς συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Στην πλειονότητα των τομέων λειτoυργίας των ΕΔ εφαρμόζονται στρατιωτικά πρότυπα και διατάξεις που συμπληρώνουν τα πολιτικά πρότυπα ως προς την αυστηρότητα συμμόρφωσης και το επίπεδο ποιότητας που αυτά διαθέτουν.
3. Οι άξονες πολιτικής επί της εφαρμογής προτύπων που έχουν καθορίσει οι ΕΔ της χώρας μας είναι οι παρακάτω:
α. Συνεχής και μεθοδική ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών προτύπων από τους τρείς (3) Κλάδους των ΕΔ.
β. Ενσωμάτωση των ήδη δοκιμασμένων διεθνών στρατιωτικών προτύπων σε εθνικό επίπεδο, στους τομείς που είναι εφικτό.
γ. Εμβάθυνση της συνεργασίας των ΕΔ με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και με μη στρατιωτικούς οργανισμούς τυποποίησης, προκειμένου να:
(1) Επιτευχθεί οικονομία κλίμακας με την εφαρμογή κοινών προτύπων σε όλο το δημόσιο τομέα, ως βαρύνουσας σημασίας στόχο στην παρούσα οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
(2) Αξιοποιηθεί η υιοθέτηση και χρήση μη στρατιωτικών προτύπων στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Προμηθειών Αμυντικού Υλικού.
4. Η χώρα μας προωθεί τη συμμετοχή και συνεισφορά της στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης διερευνώντας τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, που επιτρέπουν την ανάπτυξη των προτύπων για αμυντικές εφαρμογές. Η ανάγκη ανάπτυξης «Υβριδικών Προτύπων» (Hybrid Standards) για προϊόντα με πολιτικές και αμυντικές εφαρμογές έχει επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM (2013) 542) με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων και την βελτίωση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε αναδυόμενες τεχνολογίες.
5. Οι Ελληνικές ΕΔ δημιουργούν με σταθερά βήματα ένα σύγχρονο και συμπαγές τεχνικό υπόβαθρο στον τομέα της τυποποίησης με τις παρακάτω δράσεις:
α. Το έτος 2013 κηρύχθηκε ως «Έτος Τυποποίησης ΕΔ» με την εφαρμογή σχετικής δέσμης μέτρων επαύξησης της διαλειτουργικότητας (Περισσότερες Πληροφορίες στο σχετικό portal που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.geetha.mil.gr).
β. Ενεργοποιήθηκε και βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή το νέο κανονιστικό πλαίσιο τυποποίησης στις ΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε και λειτουργεί «portal» προδιαγραφών των ΕΔ με δυνατότητα πραγματοποίησης τεχνικού διαλόγου επί των υπό σύνταξη προδιαγραφών (Περισσότερες Πληροφορίες στο σχετικό portal που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.geetha.mil.gr).
6. Αναμφίβολα λοιπόν και στο πλαίσιο της παρούσας δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας μας, καθίσταται εμφανές ότι η απόκτηση συναντίληψης από το σύνολο της κοινωνίας επί του ρόλου των προτύπων στην επιχειρούμενη προσπάθεια βελτιστοποίησης της διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων αποτελεί στόχο ύψιστης σημασίας.
7. Οι Ελληνικές ΕΔ, μέσω των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του τομέα της Τυποποίησης, δηλώνουν πεπεισμένες ότι ο δυναμικός ρυθμός υιοθέτησης κοινών προτύπων στη Δημόσια Διοίκηση θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη με άμεση ανταποδοτικότητα στο κοινωνικό σύνολο.
8. Ως εκ τούτου ο εορτασμός της 14ης Οκτωβρίου 2013 ως Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων εκτιμάται ότι είναι επίκαιρος όσο ποτέ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών ποιότητας της χώρας μας.
9. Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: h.specifications@hndgs.mil.gr