Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής σχολίων των Προτύπων των Ευρωκωδίκων

Παράταση ημερομηνίας υποβολής σχολίων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, έχει υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση τα Σχέδια Ελληνικών Προτύπων (ΣΕΠ) των Εθνικών Προσαρτημάτων των  προτύπων των Ευρωκωδίκων, τα οποία συμπληρώνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων με τις εθνικές παραμέτρους της Ελλάδας, με τα ακόλουθα Δελτία Τύπου:

Δελτίο Τύπου 27/10/2009
EΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ– ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (3ο μέρος)

 http://www.elot.gr/866_ELL_HTML.aspx

Δελτίο Τύπου 16/09/2009
EΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ– ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (2ο μέρος)

http://www.elot.gr/854_ELL_HTML.aspx

Δελτίο Τύπου 03/08/2009
EΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ– ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (1ο μέρος)

http://www.elot.gr/847_ELL_HTML.aspx

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει ότι η νέα τελική ημερομηνία υποβολής σχολίων για το σύνολο των ως άνω ΣΕΠ είναι η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009.
 
Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ. για τα παραπάνω ΣΕΠ με τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων, στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας  Κ. Βελλή τηλ. 210-2120121) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  kkb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  

14η Δεκεμβρίου 2009.
 
Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο σχολιασμού, σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγγράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολιασμό.