Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Περίληψη Διακ. με αρ. 1/2018 «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα»

1.    To ΕΣΥΠ, το οποίο ιδρύθηκε με τον νόμο 4109/13 (ΦΕΚ 16 Α / 23-1-2013), την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π., διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα»

2.    CPV:79530000-8 (Υπηρεσίες μετάφρασης).

3.     Ο προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατό εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000€) με δικαίωμα προαίρεσης έως 15% της αξίας του Έργου, πλέον ΦΠΑ 24%.

4.    Ενημέρωση ενδιαφερομένων. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου, είτε από τον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.elot.gr), είτε από την δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ(www.promitheus.gov.gr). Επιπλέον, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ(www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην δικτυακή πύλη «Διαύγεια» (diavgeia.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής www.eprocurement.gov.gr.

Διεύθυνση έδρας του ΕΣΥΠ :Λ. Κηφισού 50-ΤΚ 12133-Περιστέρι-Τηλέφωνο: +30 2102120318-Fax: +30 21020131 – Ιστοσελίδα: www.elot.gr

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών ΕΣΥΠ/ΑΛΜ ΕΛΟΤ, Γ.Χαϊτίδης-email: gchch@elot.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 17/07/2018 και ώρα 17:00.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ