Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Περίληψη Διακήρυξης “Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα “

Περίληψη  διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς  δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου ««Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα»

 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα αρχή  είναι το ΕΣΥΠ ΝΠΙΔ  το οποίο ιδρύθηκε  με τον νόμο  4109/13 (ΦΕΚ  16 Α / 23-1-2013) την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π., το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.-Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:Λ.Κηφισού 50-ΤΚ 12133-Περιστέρι -Τηλέφωνο: +30 2102120318-Fax: +30 2102120034-E-mail: gchch@elot.gr-Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ,Γ.Χαϊτίδης – Ιστοσελίδα: www.elot.gr

2. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η επιλογή Αναδόχου για «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2016 από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα».     CPV:79530000-8(Υπηρεσίες μετάφρασης).

3. Χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μέχρι τις 31/12/2016 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων και τετρακοσίων  Ευρώ και μηδέν λεπτών, € 221.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
και αναλύεται σε:
Τμήμα Ι (πρότυπα CEN):
162.360 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ )
132.000 € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Τμήμα ΙI (πρότυπα CENELEC):
59.040 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ )
48.000 € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

5. Δικαιώματα Προαίρεσης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΔΠ , το ΕΣΥΠ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός του να κατακυρώσει ποσοστό μικρότερο (έως -20%) η μεγαλύτερο (έως +15%) επί του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς και να τροποποιήσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο είτε με περαιτέρω αύξηση /συμπλήρωση (έως +20%) είτε με μείωση (έως -20%) αναλόγως της τυχόν καθυστέρησης/επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

6. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία .

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία  πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη διακήρυξη .

8.  Εγγύηση Συμμετοχής : Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του αρχικού προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι: 3.600 € (αρχικός προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 180.000 * 2%= 3.600 €, ήτοι τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ.

9. Ενημέρωση ενδιαφερομένων. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, μέσω του διαδικτύου, είτε από τον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.elot.gr), είτε από την δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr.)  Επιπλέον, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην δικτυακή πύλη «Διαύγεια» (diavgeia.gov.gr).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα  που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 27/05/2016 και ώρα 17:00 μμ

10. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.)».

11. Γλώσσα υποβολής προσφορών : γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.Δικαιολογητικά  που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

12.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής.

13.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31/05/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους επί 120 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 21/04/2016.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21/04/2016.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο  25/04/2016

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔνΣ