Αναζήτηση προτύπων (παραγγελίες στο sales@elot.gr)
Search
Close this search box.

Πολιτική ποιότητας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) έχει σκοπό να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και καθιέρωσης προτύπων για την τεχνική εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό, κανονιστικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας δικαίου, άρση των εμποδίων στην υγιή επιχειρηματικότητα, τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και προσωπικού στην ΕΕ και στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Ο ΕΛΟΤ έχει στόχο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό πλαίσιο της αγοράς σε ότι αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας με τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, εργαζομένων και πολιτών και σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις βάση φύλου, φυλής, πεποιθήσεων κ.λ.π.
 
Ειδικότερα:
 
 • Προώθηση της τυποποίησης στο Κανονιστικό Πλαίσιο, Τεχνικοί Κανονισμοί, αποφάσεις
  Αρχών.
 • Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης των ΜμΕ και των κοινωνικών ενδιαφερόμενων
  μερών στα πρότυπα και στις διαδικασίες τυποποίησης
 • Η αυξανόμενη συμμετοχή των Αρχών για πληροφόρηση και αξιοποίηση των προτύπων.
 • Η ανάμιξη της τυποποίησης σε ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και έργα.
 • Η εκπαίδευση των καταναλωτών στην τυποποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη της Ψηφιακής Αγοράς με ασφάλεια, ποιότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους μέσω των προτύπων.
 • Η υψηλής ποιότητας εκδόσεις προτύπων οι οποίες συντηρούνται κατάλληλα και είναι εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες.
 • Η διαθεσιμότητα πόρων πληροφορικής για εγκατάσταση, συντήρηση/αναβάθμιση και
  λειτουργία υποδομών και εργαλείων πληροφορικής.
 • Η παροχή και βελτίωση ποιοτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις , Δημόσια Διοίκηση και
  Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, καταναλωτές και κοινωνία .

 

Εφαρμόζοντας τις ακόλουθες αρχές:

 • Διαφάνεια
 • Ανοιχτή συμμετοχή βάση μη διακρίσεων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης προτύπων
 • Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης των κοινωνικών μετόχων στα πρότυπα και τη
  διεργασία ανάπτυξης τυποποίησης
 • Αρχή της κατάλληλης εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων
 • Αμεροληψία
 • Συναίνεση
 • Ανεξαρτησία των δομών


Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ δηλώνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις παρακάτω  αρχές:

 • Οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και εφαρμόζουν το ΣΔΠ της ΑΛΜ ΕΛΟΤ με την επίβλεψη της Διοίκησης.
 • Οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για την Πολιτική Ποιότητας.
 • Παρέχονται οι κατάλληλοι πόροι (υποδομές, εκπαίδευση κ.λπ.) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Παρέχεται το κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία των διεργασιών .
 • Τίθενται στόχοι ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται και αναλύονται.
 • Αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται οι διακινδυνεύσεις που επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία του Οργανισμού.
 • Τα παράπονα, προτάσεις, μη συμμορφώσεις, ερωτηματολόγια, αναφορές κ.λπ. αναλύονται και παρακολουθούνται στα πλαίσια βελτίωσης του ΣΔΠ.